Novice LAS Goričko

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru ESRR za leto 2022!

Obveščamo vas, da je z dnem 12. 01. 2022 objavljen JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2022, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Več informacij o JAVNEM POZIVU in ...

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

Nova spletna stran lokalna-ponudba.si

V okviru operacije Digitalne rešitve za izzive podeželja, kjer poleg LAS Goričko 2020 sodelujejo še LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS s CILjem in LAS Mežiške doline, je bila vzpostavljena nova spletna stran z interaktivno mapo – www.lokalna-ponudba.si.


Na spletni strani je iz vsakega območja ...

Lokalni okusi in doživetja "Diši po Prekmurju"

Diši po Prekmurju


Vodilni partner operacije


Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot

Ulica Štefana Kovača 40

9000 Murska Sobota


Partnerji operacije


Pribinovina proizvodno in storitveno podjetje d.o.o., PE Eko socialna kmetija Korenika, Šalovci, Markišavci 44, 9000 Murska Sobota

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

Romsko društvo za socialni razvoj in pravično družbo – Preboj, Gornji Črnci 18, 9261 Cankova

Kulturno-turistično društvo Örség Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš

Kulturno – turistično društvo Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci

Kulturno društvo godcev in pevcev »Gorički lajkoši«, Gornji Petrovci 32, 9203 Gornji Petrovci


Tematsko področje ukrepanja

Ustvarjanje novih delovnih mest

Ukrep po SLR

Spodbujati podjetniške in kmetijske aktivnosti ter inovativna partnerstva za razvoj in ustvarjenje dodatnega vira dohodka s pomočjo novih lokalnih produktov in storitev

Specifični cilj

Spodbujanje podjetniške aktivnosti in inovativnih partnerstev ter razvoj in trženje lokalnih potencialov


Namen operacije

Za Pomurje so značilni negativni demografski trendi z visoko naravno izgubo prebivalstva in z negativnim ravnotežjem prebivalstva zaradi preseljevanja, katerega rezultat je upadanje in hitro staranje prebivalstva. Pomurje se sooča z najvišjo stopnjo brezposelnosti v Sloveniji, še posebej na podeželskih območjih,  kjer je tudi največ revščine in socialne izključenosti. Na območju LAS  znaša stopnja brezposelnosti 19,38% in krepko presega slovensko povprečje (12,3%). Tradicionalno in ekološko pridelani prehrambni proizvodi ter ohranjeno okolje, predstavljajo pomemben vir regionalne identitete in tudi razvojni potencial. Na temelju naštetih dejavnikov je možno razvijati uspešne gospodarske dejavnosti kot so: pridelava in predelava kakovostnih prehrambnih izdelkov, ekološko kmetijstvo, tradicionalne obrti (lončarstvo, pletarstvo iz šibja, slame, koruznega ličja, izdelki iz lesa), turistično ponudbo (kulinarika, predstavitve dejavnosti z vodenimi ogledi in degustacijami, prireditve in dogodki). Priložnosti za spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja ter vključevanja oseb iz ranljivih družbenih skupin (mladi, brezposelni, starejši, Romi, pripadniki narodnih manjšin) se ponujajo v pridelavi in predelavi visoko kakovostnih prehrambnih izdelkov in storitev v okviru kulinarične in turistične ponudbe regije. S povezovanjem in združevanjem manjših proizvajalcev na podeželju ter skupnim nastopom na trgu pod okriljem visoko prepoznavne blagovne znamke »Diši po Prekmurju« se odpirajo priložnosti povečevanja deleža proizvodnje že obstoječih proizvajalcev in vključevanja novih, prav tako pa tudi razvoja novih izdelkov in storitev v okviru turistične ponudbe regije ter s tem možnosti ohranjanja delovnih mest, odpiranja novih ali vsaj pridobivanja dodatnih prihodkov. Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot je bilo ustanovljeno leta 1999 in združuje proizvajalce in ponudnike prekmurskih dobrot v skupnih prizadevanjih za zaščito in promocijo kmetijskih pridelkov oz. živil ter gastronomske ponudbe. Pridobilo je evropsko zaščito za prekmursko gibanico ("zajamčena tradicionalna posebnost") in prekmursko šunko  ("zaščitena geografska označba") in izvaja odmevne etno kulinarične prireditve v Ljubljani in Prekmurju. Poleg tega izvaja promocijske predstavitve v okviru turistično gostinske ponudbe, trgovskih centrih in v okviru drugih prireditev širom Slovenije in preko meja (Avstrija, Hrvaška, Nemčija). Interes za vključevanje v aktivnosti društva je v lokalnem okolju vsako leto večji in število članov se povečuje (57 članov v letu 2013, 87 članov v letu 2015 in dodatno preko 40 članov skupin proizvajalcev prekmurske gibanice in šunke). Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot je v sodelovanju z Zadrugo Granar (socialno podjetje) razvilo in registriralo blagovno znamko »Diši po Prekmurju« ter izdelalo strategijo razvoja in upravljanja s to znamko. Doslej se je blagovna znamka »Diši po Prekmurju« uporabljala za zaščitene izdelke, sedaj pa se je uporaba razširila na širšo paleto lokalnih izdelkov. Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot je z odmevnimi promocijskimi aktivnostmi v vseh teh letih prispevalo, da je blagovna znamka Diši po Prekmurju postala zelo prepoznavna v slovenskem prostoru. Med najbolj odmevne sodi etno - kulinarična prireditev »Diši po Prekmurju v Ljubljani«, na kateri se na glavni ljubljanski tržnici, na približno 50-tih stojnicah predstavljajo ponudniki domačih dobrot, tradicionalnih obrti in turistični ponudniki. Prireditev vsako leto obišče cca. 10.000 obiskovalcev.  Namen tega dogodka je celovita predstavitev regije, promocija ponudnikov ter povabilo k obisku Prekmurja. Podoben dogodek se organizira tudi v Murski Soboti in sicer Festival prekmurske gibanice in šunke, katerega namen je privabiti obiskovalce iz drugih koncev Slovenije, da bodo v regiji ostali vsaj dva dni. Poleg tega pa se izvajajo predstavitve na sejmih, v trgovskih centrih, v gostinstvu in v okviru drugih dogodkov po celi Sloveniji. Društvo torej združuje svoje člane pri izvajanju skupnih promocijskih aktivnosti, skupno trženje pa je steklo v letu 2016 preko Zadruge Granar. Vzpostavljena je bila mreža proizvajalcev lokalnih prehrambnih proizvodov in izbrani proizvodi za začetni skupni nastop na trgu. Vzpostavljeni so bili standardi kakovosti za izbrane proizvode, izvedeno usposabljanje, izdelana celostna grafična podoba, izbrana embalaža, določen način pakiranja in etiketiranja proizvodov. Stekla je koordinacija s proizvajalci, vzpostavljen je bil način sodelovanja pri načrtovanju in terminiranju proizvodnje ter logistike in zagotavljanja kakovosti. Za proizvodnjo posameznih izdelkov poskrbi vsak proizvajalec sam, zadruga pa zagotavljala odkup izdelkov. Sklenjene so bile pogodbe o sodelovanju s proizvajalci in zagotovljen trg. Trenutno se ti proizvodi prodajajo v trgovski verigi Mercator na območju cele Slovenije in v nekaterih manjših trgovinah z lokalnimi prehrambnimi izdelki. S tem projektom pa želimo širiti paleto visoko kakovostnih lokalnih prehrambnih izdelkov na prodajnih policah, širiti mrežo ponudnikov z vključevanjem novih, spodbujati k uporabi lokalnih sestavin v okviru gastronomske ponudbe ter razvijati turistično ponudbo. Potrošnike bomo ozaveščali o pomenu lokalno pridelane hrane, ohranjali in zagotavljali trajnost zaposlitev, omogočili dolgoročno ustvarjanje novih delovnih mest pri posameznih pridelovalcih/predelovalcih/ponudnikih izdelkov in storitev, nudili podporo pri samozaposlovanju ali drugih načinih pridobivanja dodatnih prihodkov. S povečevanjem prodaje lokalnih produktov in storitev manjših proizvajalcev in ponudnikov tako vplivamo na razvoj podeželja in rast manjših proizvajalcev. Operacija je pomembna za LAS, ker so v mrežo že vključeni ponudniki iz tega območja, ki svoje izdelke prodajajo pod okriljem blagovne znamke »Diši po Prekmurju« v trgovski verigi Mercator in v nekaterih manjših trgovinah z lokalnimi prehrambnimi izdelki. Trenutno so vključeni sledeči ponudniki iz območja LAS:

Štefan Gjergjek - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, predelava sadja in zelenjave  

Kovačevci 28, 9264 Grad

Proizvodnja peciva "Figaro" Sonja Kološa s.p.                               

Andrejci 23, 9221 Martjanci

Oljarna Pojbič, Pojbič Miran s.p.                                         

Gornji Petrovci 31, 9203 Petrovci

Čebelarstvo Bedek , Danilo Bedek s.p.

Moščanci 21, 9202 Mačkovci

Kodila d.o.o.

Markišavci 44, 9000 Murska Sobota                                                                       

Pribinovina d.o.o., PE Korenika

Šalovci 86, 9204 Šalovci

Sistem je odprt tudi za druge ponudnike in tekom projekta jih bomo vključevali, razvijali nove izdelke, skrbeli za informiranje, skupno promocijo in trženje. Poleg zgoraj navedenih ponudnikov se v skupne promocijske aktivnosti (prireditve, promocijske predstavitve) vključujejo še drugi ponudniki prehrambnih izdelkov, mojstri tradicionalnih obrti in ponudniki turističnih storitev, ki jim je na ta način omogočena prodaja in promocija. Ti ponudniki bodo vabljeni tudi k sodelovanju pri aktivnostih tega projekta, seveda pa tudi vsi ostali zainteresirani. Ponudniki iz območja LAS, ki že sodelujejo pri aktivnostih:

-         Posestvo Passero, Tešanovci 24, 9226 Moravske Toplice

-         Gorički raj d.o.o., Ratkovci 20A, 9207 Prosenjakovci

-         Sadjarstvo Ficko, Martin Ficko s.p., Rogašovci  78, 9262 Rogašovci

-         Ernest Štesl-nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Gerlinci 4, 9261 Cankova

-         Izletniška kmetija Kozelinovi, Gerlinci 130, 9261 Cankova

-         Turistična kmetija Puhan, Bogojina 311, 9222 Bogojina

-         Turistična kmetija Ferencovi, Krašči 23, 9261 Cankova

-         Turistična kmetija Flisar, Dolga ulica 216, 9226 Moravske Toplice

-         Turistična kmetija Tremel, Bokrači 28, 9201 Puconci

-         Milan Mikola – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Brezovci 57, 9201 Puconci

-         Vitez Franc – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Tešanovci 12 , 9226 Moravske Toplice

-         Kovač Franc-nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Selo 89, 9207 Prosenjakovci

-         Pekarna Omar, Marija Omar s.p., Rankovci 37, 9251 Tišina

-         Ekološka kmetija ČEBELJI GRADIČ d.o.o., Serdica 1d, 9262 Rogašovci

-         Kmetija Cigüt , Noršinci 62, 9221 Martjanci

-         Martinec kmetija, Štefan Martinec, Dolenci 118, 9204 Šalovci

-         Pekarna Vitapek, Borut Perkič s.p., Domanjševci 139, 9206 Križevci

-         Aleksander Bagar –nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Gornji Petrovci 56, 9203 Petrovci

-         Franc Küčan-nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Tešanovci 60, 9226 Moravske Toplice

-         Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p.,  Štefana Kovača 22, 9000 Murska Sobota

-         Štefan Vöroš, Dolga 62, 9226 M.Toplice – vinogradništvo in vinarstvo

-         Lovenjakov dvor d.o.o., Polana 40, 9201 Puconci

-         Hotel Diana d.o.o., Slovenska ulica 52, 9000 Murska Sobota

-         Sava turizem d.d., PE Terme 3000, Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice

-         Gostilna in mini restavracija Rajh, Cvetkova ulica 21, 9000 Murska Sobota

-         Gostilna Marič, Sebeborci 46/a, 9221 Martjanci

-         Gostilna Verban, Tropovci, Jordan 44, 9251 Tišina

-         Okrepčevalnica "Na jasi", Bodonci 36/a, 9265 Bodonci

-         Danica Babič, Ivanovci 34, 9208 Fokovci -  domača obrt: Vezenje in kvačkanje namiznih prtičkov

-         Županek Štefan, Šalovci 31, 9204 Šalovci – izdelki iz lesa

-         Zečevič Ljubo, Vaneča 43, 9201 Puconci – ročno struženi leseni izdelki

-         Franc Zelko s.p., Pečarovci 90, 9202 Mačkovci – lončarstvo

Projekt je pomemben tudi zaradi tega, ker so kupci čedalje bolj ozaveščeni in iščejo lokalne proizvode, medtem ko ponudba še ni tako močno razvita in je izrednega pomena čim bolj hitra reakcija. Kupci se vedno v večji meri odločajo za nakup domače, lokalno pridelane hrane, ker je bolj sveža, kakovostna, zaupanja vredna in zdrava, obenem pa se zavedajo, da s tem prispevajo k ohranjanju delovnih mest v domačem okolju in k krajšim transportnim potem ter s tem k varovanju okolja. Z izvajanjem usposabljanj in individualnim svetovanjem na terenu bomo prispevali k povečanju znanj s področja podjetništva in socialnega podjetništva ter povečanju znanj in ozaveščenosti v povezavi z ekološko pridelavo in predelavo pri ciljnih skupinah. Razvijali bomo nove produkte in storitve in spodbujali razvoj dejavnosti v povezavi s turistično ponudbo (vodeni ogledi z degustacijami, povezovanje samih ponudnikov, obogatitev obstoječih prireditev in dogodkov…). Z informacijskimi in promocijskimi aktivnosti bomo ozaveščali širšo javnost in s tem odpirali nove priložnosti trženja v lokalnem okolju. Z razvojem inovativnega partnerstva in razvojem poslovnega modela trajnostnega sodelovanja bomo ciljnim skupinam zagotavljali stalno podporo pri razvoju novih izdelkov in storitev, pri podjetniškem svetovanju in možnostih registriranja dejavnosti. Zagotavljali bomo vključevanje novih proizvajalcev in ponudnikov pri izvajanju promocijskih dogodkov in skupnem trženju. S pomočjo društev bomo pritegnili lokalno prebivalstvo, zagotovili prodajo in promocijo v urbanih središčih in že obstoječe prireditve naredili trajnostno bolj privlačne za obiskovalce.


Cilji operacije

Operacija zagotavlja izboljšano tržno organiziranost z združevanjem pod okriljem kolektivne blagovne znamke in s skupnim nastopom na trgu tako v okviru velike trgovske verige Mercator, kot tudi v specializiranih trgovinah z lokalnimi proizvodi po celi Sloveniji. Zagotavlja tudi vzpostavljanje kratkih verig z direktnim trženjem v lokalnem okolju in spodbuja razvoj novih storitev v okviru turistične ponudbe (vodeni ogledi z degustacijami pri posameznih ponudnikih, obogatitvijo obstoječih prireditev in podobno) ter s tem prispeva k ustvarjanju dodatnega vira prihodkov na podeželju. Spodbuja podjetniške aktivnosti in ustvarja inovativna partnerstva za trajnostno sodelovanje in nadaljnji razvoj. Z izobraževalnimi aktivnostmi prispeva k večji prepoznavnosti podjetniških priložnosti in socialnega podjetništva z izkoriščanjem endogenih virov. Posebna pozornost bo namenjena mladim brezposelnim, da prepoznajo priložnosti, ki jih ponuja regija in jim bo zagotovljeno trajnostno podporno okolje (strokovna pomoč, podjetniško in strokovno svetovanje, mentorstvo…). Procesi proizvodnje omogočajo vključevanje oseb iz ranljivih družbenih skupin, med katerimi so tudi ženske (npr. etiketiranje, pakiranje…). Operacija je tržno naravnana in spodbuja razvoj novih proizvodov in storitev. Ustvarjamo inovativna partnerstva z raznimi institucijami, socialnimi podjetji, gospodarskimi družbami, društvi ipd., v okviru katerih se pri trženju združujejo tudi proizvajalci in ponudniki ekoloških pridelkov/živil, ekološki pristop pa bomo še dodatno spodbujali z izobraževalnimi, promocijskimi in informacijskimi aktivnostmi. Na prireditvah in promocijskih predstavitvah bomo s ponudniki lokalnih  izdelkov in storitev skupaj izvajali promocijo in obiskovalce ozaveščali o pomenu lokalno pridelane in predelane hrane ter spodbujali k nakupu domačih proizvodov, širšo javnost pa o tej tematiki seznanjali preko informacijskih in promocijskih aktivnosti.


Kazalniki učinka

  •          Število novih lokalnih produktov in storitev (5)

  •          Število inovativnih partnerstev (1)

  •          Število izvedenih aktivnosti za povečanje prepoznavnosti in vedenja o podjetništvu,    posebno socialnem podjetništvu (2)


Obdobje izvajanja operacije

01. 09. 2017

30. 10. 2018


Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

56.414,00

40.150,40

 

Kontakt

Janez Kodila, dpzpd@siol.net, 02 526 14 35KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke