Novice LAS Goričko

Tedni vseživljenskega učenja (TVU) 2023

V času od 15. maja do 18. junija 2023 potekajo po Sloveniji Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2023.

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v ...

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru ESRR za leto 2022!

Obveščamo vas, da je z dnem 12. 01. 2022 objavljen JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2022, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Več informacij o JAVNEM POZIVU in ...

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

Ekološko kmetijstvo za razvoj Goričkega

EKOkmet

 

Vodilni partner operacije


Grafična delavnica Animus, Marjan Dovidija, s.p.

Markišavci 8

9000 Murska Sobota

 

Partnerji operacije


Zadruga Panonski vrt z.o.o., so.p., Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota


Tematsko področje ukrepanja

Ustvarjanje novih delovnih mest

Ukrep po SLR

Spodbujati podjetniške in kmetijske aktivnosti ter inovativna partnerstva za razvoj in ustvarjenje dodatnega vira dohodka s pomočjo novih lokalnih produktov in storitev

Specifični cilj

Spodbujanje podjetniške aktivnosti in inovativnih partnerstev ter razvoj in trženje lokalnih potencialov


Namen operacije

Na območju LAS Goričko prevladuje podeželje z visoko stopnjo ohranjene narave, ki pomeni potencial za razvoj ekološkega kmetijstva. Povprečna velikost kmetije je med 2-5 hektarja, od 5.401 družinskih kmetij se jih le 0,24% ukvarja z vrtnarstvom. V certificiranje ekološke pridelave je vključenih 51 kmetij (0,9%). 37,59% kmetij se ukvarja s kmetijstvom samo za lastno porabo. Ob vseh teh podatkih ne preseneča podatek, da je povprečni dohodek na kmetijo v letu 2010 znašal manj kot 5000 (okrog 6 minimalnih bruto plač). Po drugi strani pa je trg ekoloških živil v letu 2013 znašal 50 milijonov evrov in raste z 10% letno rastjo. Od tega je 80% ekološke hrane iz uvoza. Še en pomemben podatek je, da je na območju LAS Goričko visoka stopnja brezposelnosti (21,6%), največ brezposelnih (40%) je s I ali II stopnjo izobrazbe, obenem pa ima večina teh ljudi lastništvo kmetijskih površin in tradicijo dela na zemlji. Največ brezposelnih je v starostni skupini med 30-49 let. Stik z ljudmi pokaže, da obstaja interes po pridelavi zdrave, lokalne, ekološke hrane, vendar so glavni dejavniki, ki jih omejujejo neznanje na področju ekološke pridelave in nezagotovljene možnosti odkupa ter nepoznavanje trženja oz. marketinških prijemov. Nepovezanost kmetov in neobstoj odkupovalcev, ki bi omogočili tudi odkup manjših količin, povzroča, da ni skupnega trženja (ki predstavlja pridelovalcem največji problem) in posledično ni večjih količin zdrave, ekološke hrane. Podlaga projekta je učna kmetija, ki je že vključena v certificiranje ekološke pridelave zelenjave, zelišč in sadja, in je bila v preteklosti že uporabljena v raziskovalne namene. Dr. Saša Štraus (vodja projekta in nosilka kmetije) je doktorirala iz kmetijstva s specializacijo na področju ekološke pridelave in bo v okviru projekta skrbela za znanje s terena glede oskrbe zelenjave, zelišč in sadja v agroekoloških pogojih območja. Za pridelovalce bo delovala kot mentorica in promotorka ekološke hrane. Kar pomeni, da bo obenem skrbela tudi za osveščanje in s tem povečevanje zanimanja za ekološko hrano tudi pri potrošnikih. Kot mentorica potrebuje raziskovalno-razvojni poligon, ki bo nudil oprijemljive rezultate iz prakse, kajti kmetje vedno bolj zavračajo neke izsledke in navodila, ki niso preizkušena v praksi in ki jih ljudje, ki jih predstavljajo ne živijo.. Učna kmetija bo tudi po koncu projekta delovala kot testni poligon in razvojno-raziskovalna postaja, ki bo pripravljala aktualna tehnološka navodila za pridelavo, preizkušena v praksi in v agroekoloških pogojih Goričkega. Na območju so v preteklosti že delovale zadruge, za katere se je izkazalo, da so same sebi namen. Zato bo v okviru operacije zadnji korak, odkup pridelkov od pridelovalcev, prevzela obstoječa Zadruga Panonski vrt, ki je registrirana tudi kot socialno podjetje, in bo koristila obstoječe prodajne poti, ki jih je razvila že skozi svojo dejavnost. Ker v današnjem času ni dovolj samo pridelati, ampak je potrebno pridelano tudi primerno predstaviti trgu, vključujemo v projekt grafično delavnico, ki bo skrbela za embalažo, ki bo okoljsko sprejemljiva (torej tiskana na ekološki papir) in ki bo v okviru tega lahko razvila nove produkte in poskrbela za vključitev v nove okoljsko potrjene sisteme kakovosti. Grafična delavnica bo natisnila tudi promocijski material, ki bo prav tako natisnjen na okoljsko sprejemljivem papirju. Nove produkte z okoljskimi certifikati bo tiskarna tržila tudi po koncu projekta in se bo poskušala na trgu pozicionirati kot okoljsko ozaveščena tiskarna in s tem dosegati višjo dodano vrednost. Z operacijo, ki bo nudila praktično osnovo (učna kmetija) za tehnološka navodila za pridelavo posameznih vrst zelenjadnic in zelišč, in bo nudila usposabljanja in delavnice za zainteresirane pridelovalce ter mentorstvo za to usposobljene in izkušene osebe (doktorica kmetijstva s specializacijo iz ekološkega kmetijstva), bomo dolgoročno omogočili opolnomočenje ljudi za pridelavo na svojih zemljiščih. Obenem bomo nudili pridelovalcem celostno storitev (embalažo za njihove izdelke) ter možnosti odkupa skozi vzpostavljene poti trženja. Torej bo projekt skozi inovativno partnerstvo povezal ljudi tako horizontalno kot vertikalno in s tem izboljšal konkurenčnost pridelovalcev in jim omogočil višjo dodano vrednost. Torej bomo skozi operacijo na dolgi rok ljudem omogočili, da si z obstoječimi kmetijskimi zemljišči, sami zagotovijo zeleno delovno mesto. Skozi ekološko kmetijstvo, ki je za okolje veliko prijaznejše, bomo obenem skrbeli za ohranjanje kulturne krajine in biodiverzitete. Obenem bomo na dolgi rok povečali zanimanje za ekološko kmetijstvo in zmanjšali delež kmetij, ki so samooskrbne, predvsem zaradi nezmožnosti prodaje svojih pridelkov. Skozi projekt bomo dvigali osveščenost ljudi za lokalno pridelano hrano in spodbujali kratke dobavne verige. Skozi projekt bodo razviti tudi nov produkti okoljske embalaže.


Cilji operacije

Operacija, ki bo vključevala razvoj ekološkega kmetijstva na območju LAS Goričko, tiskarno na ekoloških materialih in zadrugo kot podpornega partnerja, pomeni inovativen model povezovanja deležnikov, kajti opaziti je, da na območju LAS Goričko prevladujejo samooskrbne kmetije, ki bi povečale svoj tržni delež, v kolikor bi imele zagotovljenega odkupovalca. Po drugi strani pa ljudje tudi nimajo dovolj znanja za začetek ekološke pridelave oz. ne dosežejo tržnih pridelkov. Zato bi projekt pokril oboje, dr. Saša Štraus (doktorica kmetijstva, s specializacijo ekološko kmetijstvo), bi ljudje dobili mentorja in gonilno silo razvoja. S tiskarno bi razvili embalažo iz ekoloških materialov in pokoristili obstoječo zadrugo z zverzizranimi prodajnimi potmi, kamor bi prodajali tržne ekološke produkte. Tako da bi z operacijo na inovativen način povezali lokalne pridelovalce, s tem bi izkoristili lokalni potencial (pridelava zdrave hrane, preprečevanje zaraščanja, velik delež samooskrbnih kmetij), dvignili ozaveščenost ljudi o pomenu lokalno pridelane in predelane hrane. S pomočjo programov usposabljanj, izobraževanj in mentorstva bi ranljivo ciljno skupino (predvsem brezposelne in mlade) vključili v ekološko pridelavo, kjer bi imeli možnost dodatnega vira zaslužka in sčasoma vzpostavitev zelenega delovnega mesta na kmetiji. Obstoječa zadruga, ki bo služila kot odkupovalec, je registrirana kot socialno podjetje, kar pomeni, da bo povečala prepoznavnost in vedenje o socialnem podjetništvu. Kajti ni večje reklame kot je uspešna zgodba. S tem bi povečali število lokalnih produktov (ne samo v kmetijstvu, ampak tudi v zasebnem gospodarskem sektorju), prav tako pa bi ustvarili pogoje za vzpostavitev kratkih verig in vzpostavili inovativno partnerstvo za skupen nastop na trgu, kar bi omogočila povezava med znanjem, tiskarno in zadrugo.


Kazalniki učinka

  • Število novih lokalnih produktov in storitev (3) 

  • Število inovativnih partnerstev (1) 

  • Število izvedenih aktivnosti za povečanje prepoznavnosti in vedenja o podjetništvu, posebno socialnem podjetništvu (13)


Obdobje izvajanja operacije

 01. 10. 2017

 30. 10. 2018

 

Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

12.623,68

9.359,74


Kontakt

Saša Štraus, sasa.straus@gmail.com, 030315770A K T U A L N O

V sklopu operacije se je razvilo inovativno partnerstvo. V začetku operacije so se povezali dr. Saša Štraus (znanje), Grafična delavnica (embalaža) in Zadruga (odkupovalec), s tem je bilo inovativno partnerstvo vzpostavljeno. V okviru partnerstva bodo skozi sezono potekala izobraževanja in usposabljanja in vključevanje zainteresiranih proizvajalcev. Na trgu so se pregledali dostopni materiali, ki so okoljsko sprejemljivi, torej opremljeni z okoljskimi certifikati, kot je Ecolabel. Pregledali so se na trgu dostopni materiali, ki so ekološkega nastanka, npr. papir iz trave. Potekalo je povezovanje z dobavitelji ekoloških in okoljskih materialov. Nastal je idejni razvoj embalaže in stroškovna konstrukcija embalaže.

 

KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke