Novice LAS Goričko

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

Nova spletna stran lokalna-ponudba.si

V okviru operacije Digitalne rešitve za izzive podeželja, kjer poleg LAS Goričko 2020 sodelujejo še LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS s CILjem in LAS Mežiške doline, je bila vzpostavljena nova spletna stran z interaktivno mapo – www.lokalna-ponudba.si.


Na spletni strani je iz vsakega območja ...

Podaljšanje Javnega poziva LAS Goričko 2020 po EKSRP!

Zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ter z tem povezanem omejenem delovanju različnih organov, oteženi komunikaciji, upočasnjenimi delovni procesi ter okrnjenim ali celo onemogočenim delovanjem številnih podjetij, smo se odločili podaljšati ...

Priprava in implementacija LASANTE Goričko

LASANTE

 

Vodilni partner operacije


Občina Grad

Grad 172

9264 Grad

 

Partnerji operacije


Lokalna energetska agencija za Pomurje, Martjanci 36, 9221 Martjanci

Inštalacije vodovofa in ogrevalnih naprav, Ivon d.o.o., Petanjci 51 c, 9251 Tišina

 

Tematsko področje ukrepanja

Varstvo okolja in ohranjanje narave

Ukrep po SLR

Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov - endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj okolja

Specifični cilj

Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter v dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja


Namen operacije

Obrazložitev problema:

Osnovno izhodišče in razlog priprave projekta je, da upravičeno območje LAS, nima pripravljenega krovnega strateškega dokumenta z akcijskih načrtom za ukrepanje na področju okolja -  znižanje CO2 emisij.  Gre za prenos dobre prakse, ki je razvita pri Evropski Komisiji in se uspešno implementira pri lokalnih skupnostih na območju celotne Evrope. V tej smeri je smiselno, da deluje tudi celotno območje LAS, saj bomo v okviru priprave izhodišč prvotno izdelali celoten popis stanja rabe energije, potencialov OVE in izkoriščanja OVE – s ključnim orientacijskim podatkom koliko CO2 emisij imamo na letnem nivoju. Še bolj pomembna je naslednja faza dela, ko bomo izvedli analitiko obstoječih programov in ustrezno začrtali smernice za prihodnost. Vsekakor bo pri pripravi akcijskega načrta ta LASANTE zagotovljena široka in najnižja participacija vseh akterjev, kot tudi komunikacija in vključevanje stakeholderjev na območju LAS.

Nakazane rešitve, ki bodo dosežene z operacijo:

S dokumentom LASANTE dobi območje LAS, načrt ukrepov s katerimi se lahko doseže zastavljene cilje, ki bodo prav tako opredeljeni v samem dokumentu – akcijskem načrtu LASANTE. Dodana vrednost projekta je tudi v tem, da ne samo, da pripravimo akcijski načrt ampak, tudi začnemo s prvo implementacijo ukrepov iz akcijskega načrta že v okviru projekt. Prav tako se aktivnosti merjenja prašnih delcev in delovanja kurilnih naprav nanašajo na rešitve, ki imajo vpil na izboljšanje stanja okolja.

Operacija zagotavlja dolgoročne ter trajne rešitve:

V zadnji aktivnosti je vključena naloga animacije in informiranja vseh treh ključnih sektorjev regionalnega / lokalnega razvoja, tudi ostalih občin,  podjetij in prav tako operacija predstavlja možnost kapitalizacije v smislu nadgradnje projektnih rezultatov z naslednjimi projekti ter transferability potenciala zaradi prenosa aktivnosti operacije in rezultatov v druga okolja.

Prav zagotavljanje nadaljnjega izvajanja obravnavane vsebine je rezultat in glavni namen operacije. Vse aktivnosti operacije so naravnane tako, da lahko zagotavljajo trajnost rezultatov po ključu priprava akcijskega načrta => implementacija akcijskega načrta. Ravno tako vse aktivnosti strmijo k povečanju izkoriščenosti endogenih potencialov in znižanje porabe energije. LEA Pomurje bo pridobljeno znanje že samo na podlagi svojega poslanstva uporabljal in promoviral tudi v prihodnosti. Na drugi strani pa koristi, ki jih prinašajo rezultati operacije pri ciljnih skupinah same po sebi zagotavljajo nadaljnjo uporabo/trajnost. Nabavljena oprema, bo kot nova storitev pri partnerju razvita in nudena na območju LASa v prihodnosti, v sklopu projekta pa bo opravljenih 50 kom vzorčnih meritev, ki bodo služile kot orientacija za ukrepanje na dolgi rok na celotnem upravičenem območju LAS-a.

Zakaj je  predlog operacije pomemben za območje LAS:

»Lokalne akcijske skupine akcijski načrt za trajnostno energijo«, je priprava krovnega dokumenta za upravičeno območje LAS GORIČKO, kjer bo na podlagi evidentiranega stanja, pripravljen akcijski načrt za znižanje CO2 emisij. Gre za prenos dobre prakse, ki je razvita pri Evropski Komisiji in se uspešno implementira pri lokalnih skupnostih na območju celotne Evrope. LAS območje sedaj nima niti evidentiranih podatkov o porabi, potencialu, kaj šele o tem kaj bi bilo potrebno narediti….

Gre za osnovno podlago in strateški dokument na področju okolja / zniževanju CO2 emisij z konkretnimi koraki, ki lahko v prihodnosti služijo tudi kot izhodišče za aktualizacijo Strategije LAS.


Cilji operacije

»Lokalne akcijske skupine akcijski načrt za trajnostno energijo«, je priprava krovnega dokumenta za upravičeno območje LAS Goričko, kjer bo na podlagi evidentiranega stanja, pripravljen akcijski načrt za znižanje CO2 emisij. Gre za prenos dobre prakse, ki je razvita pri Evropski Komisiji in se uspešno implementira pri lokalnih skupnostih na območju celotne Evrope. Nekatere občine z območja LAS so že tudi pristopile h Konvenciji županov in pripravile / sprejele občinske strateške dokumente, s predpostavko, kako bodo znižale CO2 emisije do leta 2020 za najmanj 20%. V tem duhu in v tej smeri je smiselno, da deluje tudi celotno območje LAS, saj bomo v okviru priprave izhodišč prvotno izdelali celoten popis stanja rabe energije, potencialov OVE in izkoriščanja OVE – s ključnim orientacijskim podatkom koliko CO2 emisij imamo na letnem nivoju. Še bolj pomembna je naslednja faza dela, ko bomo izvedli analitiko obstoječih programov in ustrezno začrtali smernice za prihodnost. Vsekakor bo pri pripravi akcijskega načrta ta LASANTE zagotovljena široka in najnižja participacija vseh akterjev, kot tudi komunikacija in vključevanje stakeholderjev na območju LAS.

Proces dela se bo zaključil s pripravo celovitega energetskega programa območja LAS, ki bo odražal dejansko stanje, realno sliko in potenciale in na podlagi konsenza / kompromisa vključenih akterjev,  izoblikovano zeleno mejo izkoriščanja endogenih potencialov območja, kar se bo odražalo v končnem akcijskem načrtu LASANTE. Rdeča nit oz tudi smernice dela bodo maksimalno znižanje CO2 emisij območja, s tem, da je minimalni cilj 20% do leta 2020.

V želji, da se delo in uporabnost samega LASANTE čim bolj umesti v območje LAS, bo izvedena promocija koncepta z vključitvijo  naselje Cankova, naselje Gornji Petrovci, naselje Grad, naselje Hodoš, naselje Kuzma, naselje Moravske Toplice, naselje  Puconci, naselje  Šalovci, naselje Sveti Jurij, naselje  Tišina, naselje Bakovci, naselje Krog in naselje Rakičan, kot tudi konkretna implementacija treh identificiranih ukrepov iz nabora v akcijskem načrtu LASANTE.

V okviru projekta se bomo v drugem delovnem sklopu tudi osredotočili na zahteve Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, ki stopa v veljavo  1. januarja 2017. Gre za predpisane mejne koncentracije celotnega praha, mejne koncentracije ogljikovega monoksida, računska vsebnost kisika v dimnih plinih, emisije ogljikovega monoksida, dušikovih oksidov pri uporabi plinskega olja, dušikovih oksidov pri uporabi težkega kurilnega olja in žveplovih oksidov. Gre za aktivnosti usmerjene k istemu cilju kot LASANTE, vendar bomo v tem delovnem sklopu na pilotnem modelu gospodinjstev upravičenega območja (naselje Cankova, naselje Gornji Petrovci, naselje Grad, naselje Hodoš, naselje Kuzma, naselje Moravske Toplice, naselje  Puconci, naselje  Šalovci, naselje Sveti Jurij, naselje  Tišina, naselje Bakovci, naselje Krog in naselje Rakičan) poskušali ugotoviti in predlagati spremembe in ukrepanje, še preden bo uredba prinesla svoje zahteve v veljavnost. Gospodinjstva bomo imela namreč možnost brezplačno preveriti ustreznost svoje peči – merjenje delovanja bo opravil naš strokovnjak. V končni fazi bo pripravljena primerjalna analiza stanja, ki lahko služi kot orientacija in možnost ukrepanja za celotno upravičeno območje LAS ( naselje Cankova, naselje Gornji Petrovci, naselje Grad, naselje Hodoš, naselje Kuzma, naselje Moravske Toplice, naselje  Puconci, naselje  Šalovci, naselje Sveti Jurij, naselje  Tišina, naselje Bakovci, naselje Krog in naselje Rakičan).


Kazalniki učinka

  •         Število novih lokalnih produktov in storitev (1)

  •         Izdelani krovni strateški »program za okolje« z evidentiranimi ključnimi aktivnostmi po sektorjih, z implementacijo minimalno treh ukrepov (1)

  •         Število dogodkov o pomenu zmanjšanja obremenitve okolja s toplogrednimi plini, ki    vključujejo učinkovito rabo energije in izkoriščanje endogenih potencialov energije (1)

  •         Izdelani poslovni model energetske kooperative ali ESCO sistem (1)

  •         Medijsko javna kampanja (1)


Obdobje izvajanja operacije

 

 


Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

86.130,42

 


Kontakt

Cvetka Ficko, zupanja@obcina-grad.si, 02 551 88 82
 

KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke