Novice LAS Goričko

Tedni vseživljenskega učenja (TVU) 2023

V času od 15. maja do 18. junija 2023 potekajo po Sloveniji Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2023.

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v ...

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru ESRR za leto 2022!

Obveščamo vas, da je z dnem 12. 01. 2022 objavljen JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2022, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Več informacij o JAVNEM POZIVU in ...

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

Pot do lokalne hrane

LOKALNA HRANA

 

Vodilni partner operacije

 

SKUPINA VRTOVI PANONSKI Z.O.O.

Plese 9a                                  

9000 Murska Sobota

 

Partnerji operacije


OSNOVNA ŠOLA PUCONCI, Puconci 178, 9201 Puconci

CENTER ZA ZDRAVJE IN RAZVOJ MURSKA SOBOTA

CENTRE FOR HEALTH AND DEVELOPMENT MURSKA SOBOTA, Ulica arhitekta Novaka 2B, 9000 Murska Sobota

 

Tematsko področje operacije

Ustvarjanje delovnih mest

Ukrep po SLR

Spodbujati podjetniške in kmetijske aktivnosti ter inovativna partnerstva za razvoj in ustvarjenje dodatnega vira dohodka s pomočjo novih lokalnih produktov in storitev

Specifični cilj

Spodbujanje podjetniške aktivnosti in inovativnih partnerstev ter razvoj in trženje lokalnih potencialo

 

Namen operacije


Problem:

Na podlagi poznavanj problematike podeželja v regiji Pomurje in s tem tudi na območju LAS Goričko, zaznavamo probleme pri vzpostavitvi oskrbe lokalnih potrošnikov s hrano iz lokalnega okolja. Pri tem je še posebej pereč problem pri oskrbi javnih zavodov in drugih organizacij (turistični ponudniki, terme, podjetja ipd.) na območju LAS Goričko, kjer na jedilnikih redko najdemo lokalno hrano. Za uspešno vpeljevanje lokalne hrane na jedilnike šol, vrtcev in drugih javnih inštitucij ter drugih organizacij, manjka namreč v okolju pomemben povezovalni člen med ponudbo in povpraševanjem, ki bi omogočal prenos informacij med inštitucijami, ki povprašujejo po hrani ter med proizvajalci/ponudniki lokalne hrane. Nujno potrebno je razviti orodje in sistem, ki bi omogočil plasiranje kakovostne lokalne hrane do omenjenih inštitucij. Problem je predvsem v tem, da domača pridelava ni primerno organizirana in je kot taka, razdrobljena, za organizatorje prehrane v javnih zavodih in drugih inštitucijah nezanimiva, saj njena nabava zahteva preveč časa za zbiranje ponudb, iskanje in dogovarjanje z malimi in razdrobljenimi ponudniki na podeželju. Omenjeni manjkajoči člen v okolju danes s pridom izkoriščajo trgovski posredniki, ki pa v večini ne zagotavljajo lokalne hrane visoke kakovosti, ampak je pri tem pomembna predvsem čim nižja cena. Tako vrzel masovno zapolnjuje uvožena hrana, ki je dalj časa v postopkih manipulacije in s tem izgublja hranilno vrednost in svežino. Po drugi strani se zaradi tega v lokalnem okolju tudi zamujajo številne priložnosti, ki bi lahko omogočale ustvarjanje dodatnih virov dohodkov za podhranjeno podeželje, ki obupno rabi razvojne priložnosti. Veliko mladih odhaja na delo čez mejo, kmetije se opuščajo in v njihov razvoj se ne investira, saj je premalo znanja med ponudniki za uspešen tržni nastop.

Rešitev:

Z operacijo bo vzpostavljen manjkajoči člen v okolju, ki bo temeljil na partnerstvu organizacij iz različnih sektorjev in na kratki dobavni verigi, razviti v tej operaciji ter bo omogočal prenos informacij od lokalnih ponudnikov hrane v okolju, do javnih zavodov ter drugih organizacij in obratno ter bo omogočal plasiranje lokalne hrane do omenjenih inštitucij. Vzpostavljena bo nova storitev na območju, ki bo omogočala informiranje javnih zavodov in drugih organizacij, tudi končnih potrošnikov, ki so zainteresirane za nabavo lokalne hrane ter realizacijo nabav. Vključene bodo organizacije iz vsaj petih občin na območju LAS Goričko, tako bomo z operacijo prispevali k skladnemu razvoju na širšem območju LAS. S tem bomo javnim zavodom in drugim organizacijam na območju LAS Goričko in tudi širše v okolju, omogočili osnovo za intenziviranje oskrbe s kakovostnejšo in bolj nadzorovano lokalno hrano ter bomo po drugi strani, preko spodbujanja lokalne pridelave, vplivali tudi na povečanje dohodkov na podeželju, ohranjanje in razvoj kmetijskih gospodarstve. Prav tako bomo z operacijo prispevali k izobraževanju in ozaveščanju potencialnih odjemalcev lokalne hrane ter drugih različnih ciljnih skupin glede pomena lokalne hrane ter proizvajalcev glede pomena varovanja okolja in trženja. Proizvajalce bomo povezali v skupnem tržnem nastopu, ki jim bo ob novih znanjih prinesel tudi dvig konkurenčnosti ter prepoznavnosti njihovih pridelkov in izdelkov na širšem območju LAS-a.

Trajnost:

Operacija bo imela trajne učinke, saj so partnerji že med pripravo predloga te operacije vzpostavili inovativno partnerstvo, ki je sestavljeno iz različnih sektorjev (ekonomski-javni-socialni) in bo v okviru nastale kratke verige, trajno skrbelo za večanje deleža lokalne hrane v javnih zavodih in v drugih organizacijah na območju LAS Goričko ter širše v prostoru. Prav tako bo partnerstvo v okviru kratke verige, skrbelo za ozaveščanje potrošnikov, pridelovalcev in druge širše javnosti. Trajno bo tudi spremljalo razvoj na področju oskrbe z lokalno hrano, povezovalo se bo z drugimi podobnimi iniciativami na območju in širše po Sloveniji, opozarjalo pristojne inštitucije na probleme in priložnosti, idr. Z vzpostavitvijo inovativnega orodja v obliki portala ponudbe in povpraševanja, določitve trajnega administratorja in zaveze k medsektorskemu sodelovanju vključenih partnerjev, je zagotovljeno dolgoročno delovanje. V okviru operacije bo razvit priročnik, ki bo v pomoč drugim akterjem na območju, da se lahko povežejo v podobna inovativna partnerstva. Tako bo zagotovljen prenos dobre prakse in ugotovitev iz pilotskega projekta

Pomembnost za območje LAS

Operacija bo pomembno prispevala k območju LAS z vidika vzpostavitve kvalitete življenja, medsektorskega sodelovanja, promocije in razvoja podeželja, promocije zdravega življenjskega sloga in varovanja okolja. Operacija bo prispevala novo storitev na področju oskrbe javnih zavodov in drugih organizacij na območju LAS Goričko z lokalno hrano. Na ta način bo preko kratke verige omogočeno plasiranje večjih količin lokalne hrane v omenjene inštitucije, kar bo povečalo varnost in kakovost prehranjevanja različnih ciljnih skupin (predvsem tudi ranljivih skupin - mladostnikov in starejših) in bo imelo tudi ugodne okoljske vplive (s spodbujanjem nadzorovane naravi prijazne lokalne pridelave iz posebnih EU in nacionalnih shem kakovosti). Operacija bo hkrati tudi spodbudila javne zavode na območju, da bodo v večji meri začeli izkoriščati možnosti, ki jim jih omogoča trenutna zakonodaja, to je, da si lahko del hrane (do 20% vrednosti vseh javnih nabav hrane) nabavijo direktno na trgu, mimo javnih naročil. Povečevanje povpraševanja po lokalni hrani, pa bo po drugi strani tudi imelo pozitivne vplive na povečevanje lokalne proizvodnje hrane, kar bo vplivalo tudi na večanje dohodkov na območju. S spodbujanjem pridelave v okviru trajnostnega kmetijstva, pomembno prispevamo k razvojnim strategijam regije in Evrope.  Operacija bo srednjeročno imela tudi širše učinke, saj bo partnerstvo preko vključevanja v različne iniciative, z namenom, da se lokalna hrana še bolj približa ciljnim skupinam, vplivalo tudi na opozarjanje pristojnih na probleme, priložnosti, idr. ter tudi na oblikovanje zakonodaje v prihodnje.

 

 

Cilji operacije

Vzpostavili bomo novo lokalno storitev oskrbe z lokalno hrano ter inovativno partnerstvo, sestavljeno s predstavnikov proizvajalcev in javnih zavodov ter socialnega sektorja in s tem bomo neposredno prispevali k cilju SLR in k tematskemu področju Ustvarjanje novih delovnih mest. V okviru nove lokalne storitve, ki bo vključevala vsaj 10 na novo vključenih lokalnih proizvajalcev (poleg že obstoječih ponudnikov znotraj Skupine vrtovi panonski z.o.o., v nadaljevanju: SVP), bomo namreč vzpostavili kratko verigo za oskrbo javnih zavodov in drugih organizacij na območju. S tem bomo vplivali na večjo organiziranost kmetijskega in podjetniškega sektorja, saj bodo vključeni MSP-ji preko novo nastale kratke verige, lažje prodajali svoje proizvode, prispevali bomo k ustvarjanju delovnih mest na območju, po drugi strani se pa bodo tudi javni zavodi in druge organizacije, učinkoviteje oskrbovale z lokalno hrano, ki je bolj varna in spodbuja zdrav življenjski slog, s poudarkom na ranljivih skupinah (otroci, starejši). Z operacijo bomo vplivali tudi na drugi dve tematski področji. Nova kratka veriga bo namreč bazirala na lokalni oskrbi, ki bo pozitivno vplivala na blaženje podnebnih sprememb ter na naravi prijazni kontrolirani proizvodnji kot je ekološka in integrirana pridelava, kar bo imelo ugodne učinke na varovanje okolja in predvsem tudi podtalnice. Prav tako pa bo operacija spodbujala vključevanje enakega števila moških in žensk ter bo posebno pozornost, tudi preko izobraževalno-ozaveščevalnih dejavnosti, posvečala predvsem mladim in starejšim.


Kazalniki učinka

  • Število novih lokalnih produktov in storitev (1)

  • Število inovativnih partnerstev (1)

  • Število izvedenih aktivnosti za povečanje prepoznavnosti in vedenja o podjetništvu, posebno socialnem podjetništvu (10)

  • Število izvedenih izobraževalnih/ozaveščevalnih aktivnosti (33)

 

Obdobje izvajanja operacije

01.10.2017

30.10.2018

 

Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

86.881,26

59.748,80


Kontakt

Denis Topolnik, denis@topolnik.si, 041 526 395

 

 

 

 

KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke