Novice LAS Goričko

Tedni vseživljenskega učenja (TVU) 2023

V času od 15. maja do 18. junija 2023 potekajo po Sloveniji Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2023.

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v ...

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru ESRR za leto 2022!

Obveščamo vas, da je z dnem 12. 01. 2022 objavljen JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2022, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Več informacij o JAVNEM POZIVU in ...

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

Medgeneracijski inkubator za socialno vključenost

MISJU

 

Vodilni partner operacije


ZAVOD MLADINSKA SOCIALNA INOVACIJA, CANKOVA, socialno podjetje

Cankova 60

9261 Cankova

 

Partnerji operacije   Specifični cilj


DEPTA, DEJAN PRASL S.P., Cankova 36B, 9261 Cankova

SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE, Partizanska 1, Maribor, 2000 Maribor


Tematsko področje ukrepanja

Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Ukrep po SLR

Izboljšati možnosti za ponovno vključitev na trg dela in družbeno okolje, povečati medgeneracijsko sodelovanje ter socialno vključenost ranljivih skupin na urbanih območjih LAS.

Specifični cilj

Razvoj programov in storitev za družbeno povezanost in socialno vključevanje ranljivih ciljih skupin v urbanih območjih.

 

Namen operacije

Problem, ki ga projekt naslavlja je družbena in ekonomska neenakost mladih in žensk, ki so največkrat pripadniki družbeno ranljivih skupin. Ekonomska neenakost je pogost vzrok, da so te skupine tudi družbeno izključene iz družbenih aktivnosti. Zato bomo s projektom reševali problem družbene in ekonomske neenakosti mladih in žensk na območju LAS Goričko ter dostopa do trga dela teh skupin ter socialne aktivacije oz. družbene vključenosti. Število prebivalcev z območja LAS Goričko, ki so delovno aktivni je 8.902, od tega 3.909 žensk, kar predstavlja 43,9%  (podatki SURS, februar 2017). Na celotnem območju je registriranih 2.000 brezposelnih, od tega 1030 žensk. Stopnja brezposelnosti je v povprečju 18,8%, največja v Občini Rogašovci, kjer je stopnja brezposelnosti kar 24,1%, najmanjša pa v Občini Gornji Petrovci (15,9%).  V Sloveniji je bila v letu 2016 brezposelnost 8%! Če pogledamo podatke glede na spol, je jasno razvidno, da je stanju na področju brezposelnosti žensk še veliko bolj zaskrbljujoče, saj je stopnja registrirane brezposelnosti med ženskami 20,7% v povprečju, največja prav tako v Občini Rogašovci, kjer znaša kar 26,4%. V povprečju je bila v decembru 2016 stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji med ženskami 11,72%, med moškimi pa 9,98%. Še huje je stanje na področju brezposelnosti mladih, kjer je med starimi od 15-24 stopnja kar 34,3%, v Občini Rogašovci celo 42,6%. Povprečje v Sloveniji je 14% brezposelnost med mladimi v starosti 15-24 let. Povprečna bruto mesečna plača na območju LAS Goričko znaša 12.899€, največ v občini Puconci (1.443€) in najmanj v Občini Gornji Petrovci (1.091€). Vsebina projekta naslavlja družbeno ranljive skupine, predvsem mlade in ženske v urbanih naseljih območja LAS Goričko z namenom medgeneracijskega povezovanja, prenosa znanj med generacijami, povečanja socialne aktivacije preko različnih možnosti za ponovno vključitev na trg dela in v družbeno okolje. V okviru projekta bomo analizirali potenciale območja LAS za zmanjševanje brezposelnosti mladih in žensk, s poudarkom na socialnem podjetništvu in profesionalizaciji nevladnih organizacij. S tem bomo iskali možnosti za realizacijo socialne in delovne aktivnosti deležnikov. V okviru projekta bomo razvili tudi učno-motivacijski program Medgeneracijski inkubator za socialno vključenost, v okviru katerega bomo izvedli program za mlade in ženske, s katerim bomo spodbujali medgeneracijski prenos znanja, sodelovanje in povezovanje ter motivirali mlade in ženske za iskanje načinov za ponovno vključitev na trg dela in s tem zmanjševanje visoke stopnje brezposelnosti med tema ciljnima skupinama.  V okviru programa bomo izvedli tedenski program delavnic in srečanj (skupno 5 delavnic oz. srečanj s ciljnimi skupinami). Prav tako bomo vzpostavili mrežo organizacij za socialno vključenost, ki bo sodelovala pri izvedbi učno-motivacijskega programa. Z opravljenimi analizami v sklopu projekta in rešitvami, ki bodo identificirane, želimo omogočiti trajno orodje, ki bo na voljo ciljnim skupinam, prav tako pa tudi ostalim ranljivim družbenim skupinam na območju LAS Goričko. Analiza potencialov in analiza dobrih praks bo objavljena na spletu in tako trajno dosegljivi kadar koli in vsem zainteresiranim. Brošura, ki bo nastala na podlagi analiz, pa bo na voljo tudi v fizični obliki. Cilj projekta je dolgoročno in trajno vplivati na izboljšanje enakosti med spoloma z zagotovitvijo večje ekonomske in družbene enakopravnosti in neodvisnosti, posebej žensk, ki so v tem pogledu še vedno v neenakopravnem položaju. Prav tako želimo s projektom vplivati na izboljšanje položaja mladih na območju LAS Goričko, kjer je stopnja brezposelnosti med največjimi v državi. V smeri testiranja realnosti izvedbe, pripravljenosti okolja za sprejetje inovativnih oblik zaposlovanja mladih bomo v okviru projekta pristopili k pilotni realizaciji ene zaposlitve mlade osebe. To bo preverjanje na realnem primeru s stalnim mentoriranjem s strani vključenih partnerjev ter stalno podporo, ki se bo nanašala na organizacijski razvoj in umeščanje v okolje. Menimo, da je projekt pomemben za območje LAS Goričko, ker rešuje aktualno problematiko ranljivih ciljnih skupin tega območja, hkrati pa nudi inovativne rešitve, ki sovpadajo z Strategijo razvoja LAS Goričko 2020 in kazalniki strategije. Z razvojem programa in storitev za družbeno povezanost in socialno vključenost ranljivih družbenih skupin (s poudarkom na mladih in ženskah) bomo pripomogli k izboljšanju možnosti za ponovno vključitev na trg dela in v družbeno okolje, povečali medgeneracijsko sodelovanje ter medgeneracijski prenos znanja in izkušenj. Ranljive ciljne skupine na urbanih območjih LAS bomo preko različnih metod socialno aktivirali ter s tem omogočili njihovo socialno vključenost.


Cilji operacije

Z različnimi projektnimi aktivnostmi bomo dosegli večjo vključenost mladih in žensk, ki predstavljata eno najbolj ranljivih družbenih skupin na območju LAS Goričko. Z razvojem programa in storitev za družbeno povezanost in socialno vključenost ranljivih družbenih skupin (s poudarkom na mladih in ženskah) bomo pripomogli k izboljšanju možnosti za ponovno vključitev na trg dela in v družbeno okolje, povečali medgeneracijsko sodelovanje ter medgeneracijski prenos znanja in izkušenj. Ranljive ciljne skupine na urbanih območjih LAS bomo preko različnih metod socialno aktivirali ter s tem omogočili njihovo socialno vključenost. Preko analize potencialov ranljivih družbenih skupin na območju LAS Goričko in analize primerov dobrih praks bomo ciljnim skupinam predstavili možnosti različnih oblik socialne aktivacije ter načinov delovne aktivnosti. Z razvojem in izvedbo učno-motivacijskega programa bomo ciljno skupino opolnomočili za aktivno participacijo v družbi, prav tako pa bomo s projektom vplivali na večjo ekonomsko in spolno enakost med ženskami in moškimi, hkrati pa okrepili ekonomsko neodvisnost mladih, kar je trenutno pereč problem na območju LAS Goričko.   Z analizo želimo posredno vplivati na nove ideje ali prenos dobrih praks iz drugih okolij na območje LAS Goričko. V okviru projekta bo vzpostavljen Medgeneracijski inkubator za socialno vključenost, ki predstavlja integrirano rešitev medgeneracijske vključenosti in bo prostor, v katerem bodo uporabniki pridobivali nova znanja, se srečevali, vključevali, spoznavali, povezovali, ter medgeneracijsko prenašali znanja in izkušnje. Z vzpostavitvijo mreže organizacij za socialno vključenost bomo vzpostavili inovativen model čez sektorskega partnerstva, ki bo imel ključno vlogo v projektu in bo tudi po izvedbi projekta ključen za trajnost rezultatov in dolgoročni učinek. Cilj mreže je povezovanje, predvsem pa aktivacija prostovoljcev in s tem vključenost ranljivih ciljnih skupin v socialno mrežo. S tem bomo pri pripadnikih ranljivih ciljnih skupin krepili občutek pripadnosti ter vrednosti, ki sta zanje izjemno pomembna, saj različne raziskave kažejo na to, da so ranljive ciljne skupine pogosto odrinjene na rob družbe in se redkeje vključujejo v družbene dejavnosti. V smeri testiranja realnosti izvedbe, pripravljenosti okolja za sprejetje inovativnih oblik zaposlovanja mladih bomo v okviru projekta pristopili k pilotni realizaciji ene zaposlitve mlade osebe. To bo preverjanje na realnem primeru s stalnim mentoriranjem s strani vključenih partnerjev ter stalno podporo, ki se bo nanašala na organizacijski razvoj in umeščanje v okolje. Rezultati in sam postopek aktivacije zaposlenega bo sproti spremljan in tudi uporabljan kot primer dobre prakse pri izvedbi programa Medgeneracijski inkubator za socialno vključenost. Namen projekta je dolgoročno vplivati na izboljšanje enakosti med spoloma z zagotovitvijo večje ekonomske in družbene enakopravnosti in neodvisnosti, posebej žensk, ki so v tem pogledu še vedno v neenakopravnem položaju. Prav tako želimo s projektom vplivati na izboljšanje položaja mladih na območju LAS Goričko, kjer je stopnja brezposelnosti med največjimi v državi. S projektom bomo reševali problem družbene in ekonomske neenakosti mladih in žensk na območju LAS Goričko ter dostopa do trga dela teh skupin ter socialne aktivacije.

 

Kazalniki učinka

  • Število inovativnih partnerstev (1)

  • Število podprtih integriranih rešitev medgeneracijske vključenosti (1)

  • Število programov in storitev za družbeno povezanost in socialno vključenost mladih, žensk, starejših, brezposelnih, Romov in Madžarov (1)

  • Število identificiranih primerov dobrih praks (10)

  • Število identificiranih potencialov ranljivih ciljnih skupin (10)

  • Število medijskih objav (5)

 

Obdobje izvajanja operacije

01. 09. 2017

30. 10. 2018


Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

73.236,00   

53.417,86


Kontakt

Klavdija Zadravec, msi.zavod@gmail.com, 051 385 054KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke