Novice LAS Goričko

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

Nova spletna stran lokalna-ponudba.si

V okviru operacije Digitalne rešitve za izzive podeželja, kjer poleg LAS Goričko 2020 sodelujejo še LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS s CILjem in LAS Mežiške doline, je bila vzpostavljena nova spletna stran z interaktivno mapo – www.lokalna-ponudba.si.


Na spletni strani je iz vsakega območja ...

Podaljšanje Javnega poziva LAS Goričko 2020 po EKSRP!

Zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ter z tem povezanem omejenem delovanju različnih organov, oteženi komunikaciji, upočasnjenimi delovni procesi ter okrnjenim ali celo onemogočenim delovanjem številnih podjetij, smo se odločili podaljšati ...

Z Olijem po vulkanski pokrajini

Po vulkanu

 

Vodilni partner operacije

 

ZAVOD ZA UPRAVLJANJE KULTURNE DEDIŠČINE GRAD

Grad 174

9264 Grad

 

Partnerji operacije

 

GOR TURIZEM, turistično podjetje d.o.o., Rogašovci 12, 9262 Rogašovci

PLANINSKO DRUŠTVO GORIČKO TROMEJA, Gornji Slaveči 100, 9263 Kuzma


Tematsko področje ukrepanja

Varstvo okolja in ohranjanje narave

Ukrep po SLR

Ohraniti stanje naravnega okolja, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino območja

Specifični cilj

Biotske raznovrstnosti in varovanje okolja z zagotavljanjem kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti izobraževanja/ osveščanja


Namen operacije

Doživljajski park Vulkanija je izobraževalno motivacijski center, ki na doživljajski način predstavi vulkansko delovanje in geologijo Goričkega. Ker je vulkansko delovanje zaznamovalo večje območje Goričkega, želimo ponudbo v Vulkaniji razširiti in obiskovalcem ponuditi dodatno ponudbo, ki bo zajemala aktivnosti v naravi, spoznavanje okoljske pestrosti in vulkanske pokrajine, ki jo imamo, obenem pa bo nova ponudba osveščala in izobraževala. Obisk vulkanskega podzemlja želimo obogatiti z dodatno interpretacijo toka lave v podzemlju, skozi katero se bodo obiskovalci sprehodili, za spomin pa bodo imeli možnost dobiti fotografijo svoje družine, skupine na obisku v vulkanskem podzemlju. Z dodatno aplikacijo bomo ljudem predstavili edinstven mineral olivin, ki ga v Sloveniji najdemo edino pri Gradu na Goričkem, v kamnolomu bazaltnega tufa. Aplikacija ne bo posegala v prostor oz. naravo, temveč bo preko mobilnih medijev obiskovalce vodila, usmerjala in predstavila naravne in kulturne danosti. Z izvedbo predavanj in delavnic na temo geologije, vulkanizma, interpretacije teh naravnih danosti in osveščanja o varovanju edinstvenega vulkanskega okolja in biotske raznovrstnosti bomo osveščali lokalno prebivalstvo in to interpretacijo prenesli na turiste, ki bodo k nam prišli spoznavat naravo in kulturno dediščino. Z izdelanim turistično – izobraževalnim programom bomo dolgoročno vzpostavili inovativno in kakovostno interpretacijo narave – celodnevni programi za ciljne skupine, ki bodo spoznavale območje goričkega vulkana, vse danosti in posledice ter doživele njegov izbruh. Prav tako bo dolgoročno dosežen cilj z aplikacijami in povezovanjem pohodnih poti, vključevanjem in promocijo, kar bomo dosegli s sodelovanjem s planinskim društvom in vključevanjem pohodnikov na edinstveno vulkansko pot v slovenskem prostoru. Tako bodo prebivalci z aktivnim pristopom in dobro interpretacijo spoznavali naravne danosti, posledice vulkanizma ter okoljsko pestrost Goričkega, ki je obenem zavarovano območje Nature 2000. Operacija zagotavlja dolgoročne ter trajne rešitve, saj bomo z izvajanjem vseh teh pridobitev in storitev (nov program, prikazi, aplikacija, delavnice in predavanja) dosegli večjo obiskanost vulkanskega območja v okviru doživljajskega parka in nasploh na Goričkem, boljšo ozaveščenost ljudi o varovanju narave, pomenu narave in kulturne dediščine ter prispevali k dolgotrajnim pridobitvam, ki bodo naslednja leta obiskovalce privabljale in jim nudile kakovostno interpretacijo v naravnem okolju. Obenem bo operacija pripomogla k boljši promociji celotnega vulkanskega območja, izoblikovala in pripomogla k prepoznavnosti goričkega vulkana, ki ga še vedno veliko ljudi ne pozna in tako tudi k ohranjanju te naravne vrednote, njenemu spoznavanju in vrednotenju, ob tem pa bo vključevala vse ostale prvine, lokalne potenciale, naravno in kulturno dediščino celotnega območja. Operacija je pomembna za območje LAS, saj bo pripomogla k dvigu sonaravnega razvoja turizma, k prepoznavnosti turistične destinacije, k iskanju novih možnosti izrabe lokalnih potencialov, sodelovanja več akterjev na območju Goričkega, ponudila bo nove pristope za aktivnosti v naravi in njihovo interpretacijo, predvsem pa bo tudi ozaveščala o varovanju okolja, ohranjanju okoljske pestrosti in ohranjanju kulturne dediščine, saj bo vse to z novimi produkti predstavljeno širši okolici in vsem, ki bodo to območje obiskali.


Cilji operacije

Operacija sledi cilju ohraniti stanje naravnega okolja, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino območja ter ukrepu biotske raznovrstnosti in varovanja okolja z zagotavljanjem kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti izobraževanja in osveščanja. Z operacijo bomo prispevali h kakovostni interpretaciji naravne in kulturne dediščine, kar Doživljajski park Vulkanija v veliki meri zagotavlja, saj na izobraževalen in doživet način predstavlja naravne vrednote Goričkega, kot je gorički vulkan, vulkanske kamnine, geologija Goričkega, naravne vrednote na območju Krajinskega parka Goričko ter druge posledice vulkanizma, ki se kažejo v geološki pestrosti, slatinskih vrelcih, kamninah ter valoviti gričevnati pokrajini. Vendar pa želimo to ponudbo razširiti in obiskovalcem omogočiti sodobno in kvalitetno interpretacijo naravne in kulturne dediščine, predvsem spoznavanje biotske raznovrstnosti na vulkanskem območju in posledice naravnih sil v naravnem okolju. Tako bodo naravo doživeli, jo spoznali z vsemi čutili in se v njej in od nje tudi učili. Z dodatno obogateno interpretacijo vulkana in vulkanske kamnine na območju treh občin, bo operacija vidno prispevala k še bolj kakovostni interpretaciji naravne in kulturne dediščine, saj bo vključevala vse danosti na območju treh občin, ki jih je oblikoval gorički vulkan, obiskovalce vodila po nekdanjem kraterju ter širši pokrajini, kjer bodo spoznavali naravno pestrost in biotsko raznovrstnost. Z izdelano aplikacijo za spoznavanje bazaltnega tufa in olivina, ki ga v Sloveniji najdemo edino pri Gradu na Goričkem ter z izdelanim programom izobraževalne ekskurzije za ciljne skupine bo operacija prispevala h kakovostni interpretaciji naravne in kulturne dediščine ter osveščanju o njenem varovanju. Obiskovalci / uporabniki bodo s pomočjo pridobljene opreme, izvedenih programov (delavnic, predavanja) ter izdelanih turistično-izobraževalnih programov za ciljne skupine, ki se bo izvajal po končanju projekta, na območju treh občin spoznavali naravne danosti naravne danosti (Kačova mlaka, slatinski vrelec, vulkanska kamnina, kamnolom, odlom, krater vulkana, visokodebelni sadovnjak, rastlinski habitati ob poti, ptice v Krajinskem parku, netopirji, zaščitene živalske vrste,…) in kulturne danosti (grad Grad, Kripta, spomenik v Kuzmi ob cerkvi sv. Kozme in Damijana, trg sv. Jurija, razgledni stolp, karavla in pomen graničarjev,…) ter zgodovino in dediščino, ki jo prenašamo na mlajše rodove. Program - ekskurzija bo vključevala predavanje o varovanju narave in pomenu biotske raznovrstnosti, še posebej na območju, kjer je naravo izoblikoval vulkan in pustil vidne posledice. Povezala bo tri ključne vaške trge, kjer bodo te danosti predstavljene (Grad, Sv. Jurij in Kuzmo), program pa se bo nadaljeval po izteku projekta ter tako občutno prispeval k razvoju sonaravnega turizma in osveščanju lokalnih prebivalcev in turistov, ki bodo prišli na Goričko. Aplikacija in oprema v Vulkaniji bo dodatno in kakovostnejše predstavila sile in moč narave, naravne in kulturne danosti, v naravo pa ne bodo posegale.

V okviru projekta bodo izvedena predavanja in delavnice na temo osveščanja prebivalcev o delovanju narave in varovanju okolja, predvsem pa o življenju na vulkanskih tleh, geologijo in posledicami, ki jih je pustil tu vulkan. Iz delavnic bodo ljudje spoznali moč vulkanov, njihov vpliv na razvoj pokrajine in življenja na območju vulkanskih kamnin, spoznali bodo biotsko raznovrstnost, pomen varovanja okolja in Nature 2000, delavnice pa se bodo izvajale tudi po končanju projekta, saj bo nabavljene oprema za geološke delavnice in aktivne delavnice na območju vulkanskih kamnin. Z novimi produkti in izvedenimi delavnicami bomo prispevali k varovanju in razvoju naravnega okolja in kulturne dediščine ter trajnostni rabi razpoložljivih virov, ohranili bomo stanje naravnega okolja in povečali število interpretacij ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine ter ozaveščali prebivalstvo. Povezali bomo območja treh občin, povezali pohodne poti, povečali kakovostno interpretacijo naravne in kulturne dediščine ter povečali osveščenost prebivalstva. Projekt bo prispeval k trajnostni rabi razpoložljivih virov ter ohranjanju naravnega okolja (ni posegov v naravni prostor, temveč spoznavanje naravnega okolja in osveščenost o njegovem varovanju) in kulturne dediščine, spodbujal bo k aktivnostim za razvoj sonaravnega turizma.


Kazalniki učinka

  • Število novih lokalnih produktov in storitev (3)

  • Število interpretacij ohranjanja biotske raznolikosti in  varstva kulturne dediščine (4)

  •  Število izvedenih izobraževalnih / ozaveščevalnih aktivnosti (4)


Obdobje izvajanja operacije

1. 10. 2017

30. 10. 2018

 

Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

86.693,03

56.847,90


Kontakt

Danijela Krpič, zukd@vulkanija.si, 02 553 10 07


KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke