Novice LAS Goričko

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

Nova spletna stran lokalna-ponudba.si

V okviru operacije Digitalne rešitve za izzive podeželja, kjer poleg LAS Goričko 2020 sodelujejo še LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS s CILjem in LAS Mežiške doline, je bila vzpostavljena nova spletna stran z interaktivno mapo – www.lokalna-ponudba.si.


Na spletni strani je iz vsakega območja ...

Podaljšanje Javnega poziva LAS Goričko 2020 po EKSRP!

Zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ter z tem povezanem omejenem delovanju različnih organov, oteženi komunikaciji, upočasnjenimi delovni procesi ter okrnjenim ali celo onemogočenim delovanjem številnih podjetij, smo se odločili podaljšati ...

Krepitev medgeneracijskega sodelovanja na območju LAS Goričko

Sožitje generacij

 

Vodilni partner operacije


Mozaik, Društvo za socialno vključenost, so.p.

Ulica arhitekta Novaka 9

9000 Murska Sobota

 

Partnerji operacije

 

Občina Šalovci,Šalovci 162, 9204 Šalovci

HI-FI Videostudio d.o.o., Gregorčičeva ulica 6, 9000 Murska Sobota

 

Tematsko področje ukrepanja

Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Ukrep po SLR

Izboljšati možnosti za ponovno vključitev na trg dela in družbeno okolje, povečati medgeneracijsko sodelovanje ter socialno vključenost ranljivih skupin na urbanih območjih LAS.

Specifični cilj

Razvoj programov in storitev za družbeno povezanost in socialno vključevanje ranljivih ciljih skupin v urbanih območjih

 

Namen operacije

Pomurje se po gospodarski krizi, ki je povzročila razpad velikih podjetij, že nekaj let srečuje z najvišjo stopnjo brezposelnosti v Sloveniji, še posebej pa so pri tem izpostavljena podeželska območja, kjer je veliko pomanjkanje delovnih mest. Tako se  je po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje stopnja brezposelnosti na območju LAS Goričko v mesecu decembru 2014 gibala med 18,2 in 26,7%, medtem ko je slovensko povprečje v tem obdobju znašalo 13,0%. Ta situacija je povzročila  tudi negativne demografske trende, ki se kažejo v visoki naravni izgubi prebivalstva in v negativnem ravnotežju prebivalstva zaradi preseljevanja, katerega rezultat je upadanje in hitro staranje prebivalstva na območju. Zaradi naraščanja števila starejših odraslih in upadanja števila mladih narašča indeks staranja iz leta v leto in zaradi teh neugodnih trendov to predstavlja velik razvojni problem območja LAS. Dodatno pa situacijo še poslabšuje izobrazbena struktura, ki je tudi pod slovenskim povprečjem. Navedena problematika in nizke plače tudi tistih, ki imajo zaposlitev, vodi v vedno večjo stisko ljudi in večjo stopnjo revščine ter socialne izključenosti. Z naraščanjem materialne stiske pa so v porastu težave v duševnem zdravju, psihosomatske bolezni, nasilje v družini ter različne oblike zasvojenosti. Problemi se kažejo tudi v nemobilnosti zaradi zmanjševanja oz. ukinjanja javnega potniškega prometa, na območju pa ni vsebin za medgeneracijsko druženje kar dodatno prispeva k osamljenosti ljudi. Na območju je veliko prostorov (večnamenske dvorane, gasilski domovi, vaški domovi), ki samevajo in bi lahko bili primerni za različne oblike druženja in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. Ob razpoložljivi infrastrukturi močno primanjkuje vsebin in ponudbe tovrstnih storitev. Društvo Mozaik  izvaja socialnovarstvene programe, programe socialne aktivacije in projekte, ki prispevajo k razvoju trajnih oblik zaposlovanja in razvoju socialnega podjetništva. Gre za preizkušen in uspešen poslovni model, ki zagotavlja širok spekter  storitev najranljivejšim, obenem pa nudi usposabljanja in zaposlovanje osebam iz ranljivih družbenih skupin. Sledimo trendom razvoja novih storitev kot je deinstitucionalizacija, ki jo pripravlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. S 1.1.2017 smo ob podpri MDDSZEM začeli izvajati projekt »Večgeneracijski center Pomurja« (v nadaljevanju VGC), katerega vodilni partner je Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva. Društvo Mozaik je projektni partner in je zaposlilo strokovno sodelavko (univ. dipl. socialna delavka s strokovnim izpitom s področja socialnega varstva), ki bo nudila strokovno pomoč uporabnikom na terenu, jih informirala ter spodbujala k vključevanju v aktivnosti večgeneracijskega centra in sodelovala pri izvedbi aktivnosti. V društvu Mozaik je zaposlena tudi strokovna sodelavka, prav tako univ.dipl. socialna delavka s strokovnim izpitom s področja socialnega varstva, za izvajanje programa »Pomoč na vratih, terensko delo s potencialnimi brezdomnimi osebami in zagovorništvo«, ki tudi dela na terenu in nudi strokovno pomoč posameznikom  oz. družinam, ki so se znašle v hudih življenjskih situacijah in jim grozi izguba doma in se soočajo tudi z drugimi hudimi stiskami (pomanjkanje sredstev za pokrivanje osnovnih življenjskih potreb, nasilje v družini, različne oblike zasvojenosti, bolezenska stanja…). Tudi preko tega programa bomo informirali uporabnike in jih spodbujali k vključevanju v aktivnosti VGC, prav tako pa tudi v aktivnosti društva Mozaik na širšem območju LAS, kjer bomo organizirali številne delavnice in dogajanje približali ljudem na podeželju. Pereča je tudi problematika dolgotrajne oskrbe starejših v domovih za starejše, kjer so stanovalci izolirani iz širše skupnosti in nimajo izbire s kom bodo živeli, nimajo zadostnega nadzora nad svojim življenjem in sprejemanjem odločitev, ki jih neposredno zadevajo.  Zato gre trend razvoja na tem področju v smeri zagotavljanja visoko kvalitetnih individualiziranih storitev v skupnosti, ki bodo dolgoročno trajnostno naravnane. Za prebivalstvo območja LAS pa primanjkujejo pogoji za  dnevno varstvo starejših. Tovrstne storitve je potrebno razvijati čim bližje domu, v okolju kjer starostniki živijo in sicer v neinstitucionalnih oblikah, v katerih se revitalizira skupnost in se v obliki medgeneracijskega sodelovanja vzpostavi medsebojna podpora različnih ranljivih skupin prebivalstva pri zagotavljanju višje kakovosti življenja na območju. Zagotavlja se tudi strokovno podporo na področju zdravstvenega varstva in kot dopolnitev ponudbe ostalim socialno varstvenim oblikam. Z medgeneracijskim sodelovanjem krepimo povezanost ljudi na podeželju, razvijamo nove oblike medgeneracijskega sodelovanja z medsebojnim prenosom znanj in izkušenj, izboljšujemo možnosti za preživljanje prostega časa, zagotavljamo psihosocialno podporo in socialno vključenost najranljivejšim. Z občinami bomo nadgradili sodelovanje in se dogovorili za uporabo neizkoriščenih prostorov. Prav tako se bomo povezali z lokalnimi društvi na območju in v sodelovanju izvajali številne aktivnosti in delavnice za izboljšanje kakovosti življenja oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Na ta način bomo vzpostavili tudi neformalne oblike druženja in pomoči med udeleženci. Z ustrezno opremljenostjo kuhinje in igrali za vse generacije bomo v okviru Večgeneracijskega centra Štorklja nadgradili obstoječe aktivnosti. Z občino Šalovci bomo sodelovali pri aktivnostih ohranitve pomembne kulturne dediščine – stari šalovski kino. Z izvedbo delavnic bomo popestrili tudi turistično ponudbo na podeželju in povezali obstoječe turistične ponudnike. Ponujali bomo različne programe in aktivnosti na širšem območju LAS in zagotavljali medgeneracijsko sodelovanje, medkulturno povezovanja, informativne in izobraževalne programe, izboljšanje kakovosti življenja in večjo socialno vključenost. Kot je že predhodno opisano je sodelovanje z raznimi institucijami, občinami, društvi in podjetniki že vzpostavljeno, s tem projektom pa bomo to mrežo še dodatno širili in utrjevali ter se osredotočili na vzpostavljanje inovativnega partnerstva za namen uspešnega medgeneracijskega sodelovanja, s poudarkom na oblikovanju mreže s starostniki in drugimi ranljivimi ciljnimi skupinami, spodbujanjem aktivnega staranja, zdravim in aktivnim življenjskim slogom, ohranjanje kulturne dediščine in novim turističnim produktom.

 

Cilji operacije

Naša operacija bo prispevala k večji socialni vključenosti oseb iz ranljivih ciljnih skupin na urbanih območjih LAS, še posebej v občinah Šalovci, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš in Puconci. Z nadgradnjo aktivnosti večgeneracijskega centra Štorklja bomo omogočili ustrezen prenos znanja med generacijami, še posebej med starejšimi in mladimi. Na ta način bomo poskrbeli za ohranjanje znanja in obujanje tradicionalnih običajev, ki ga bodo starejši prenašali na mlajše generacije. Starejše ljudi pa bomo spodbudili k sprejemanju modernih znanj, ki jih bodo posredovali mladi. Z izvedbo aktivnosti bomo prispevali h krepitvi inovativnih partnerstev in povezovanju različnih deležnikov na območju in tako pripomogli k trajnostnim oblikam medgeneracijskega povezovanja.  Sodelovali bomo z več različnimi organizaciji in javnimi zavodi (občinami in lokalnimi društvi s področja turizma, kulture, športa, z društvi upokojencev, z vzgojno izobraževalnimi zavodi, izvajalci socialno varstvenih storitev in programov), kar bo pripomoglo k širši dostopnosti vsebin in trajnosti projekta. Vsebine bomo prilagodili potrebam v okolju in bodo temeljile na soustvarjanju, ohranjanju in krepitvi zdravja lokalnega prebivalstva, ohranjanju in pridobivanju različnih znanj in kompetenc, opolnomočenju in dvigu lastne samopodobe. Na ta način bomo osebe iz ranljive ciljne skupine motivirali za ponovni vstop na trg dela in za aktivno vključitev v okolje. Z izvedbo aktivnosti in oživitvijo obstoječih infrastrukturnih potencialov bomo povečali število programov za izvedbo zdravega in aktivnega življenjskega sloga in ljudi spodbudili k aktivni udeležbi. Izboljšali bomo možnosti za druženje in preživljanje prostega časa, kar bo doprineslo k večji povezanosti ljudi in dvigu kvalitete življenja.


Kazalniki učinki

  •          Število novih lokalnih produktov in storitev (1)

  •          Število inovativnih partnerstev (5)

  •       Število dogodkov o pomenu zmanjšanja obremenitve okolja s toplogrednimi plini, ki  vključujejo učinkovito rabo energije in izkoriščanje endogenih potencialov energije (5)

 

Obdobje izvajanja operacije

 

 

 

Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

58.993,00

 

Kontakt

Ines Kranjec, info@mozaik-drustvo.si, 02 526 16 90

KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke