Novice LAS Goričko

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru ESRR za leto 2022!

Obveščamo vas, da je z dnem 12. 01. 2022 objavljen JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2022, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Več informacij o JAVNEM POZIVU in ...

4 odločbe o porditvi operacij v okviru Javnega poziva LAS Goričko 2020, sklad EKSRP

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 prejela 4 odločbe o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, prijavljene na Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2020, sofinancirane s strani sklada EKSRP.

Odločbe o potrditvi do sredstev so prejele ...

Nova spletna stran lokalna-ponudba.si

V okviru operacije Digitalne rešitve za izzive podeželja, kjer poleg LAS Goričko 2020 sodelujejo še LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS s CILjem in LAS Mežiške doline, je bila vzpostavljena nova spletna stran z interaktivno mapo – www.lokalna-ponudba.si.


Na spletni strani je iz vsakega območja ...

Zvitorepec se vrača domov

Zvitorepec

 

Vodilni partner operacije


Občina Moravske Toplice

Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice


Partnerji operacije


RAZVOJ PODJETNIŠKIH IDEJ INVALIDOV-zavod za razvoj ustreznih delovnih programov, programov usposabljanja in zaposlovanja invalidnih in drugih brezposelnih oseb, Maribor, enota Martjanci,
Martjanci 19, 9221 Martjanci

GF inspiro, družba za celostno komuniciranje, d.o.o., Plese 9A, 9000 Murska Sobota

OSNOVNA ŠOLA BAKOVCI, Poljska ulica 2, Bakovci, 9000 Murska Sobota

OSNOVNA ŠOLA SVETI JURIJ, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci

OSNOVNA ŠOLA GRAD, Grad 172E, 9264 Grad

OSNOVNA ŠOLA TIŠINA, Tišina 4B, 9251 Tišina

 

Tematsko področje ukrepanja

Ustvarjanje novih delovnih mest

Ukrep po SLR

Spodbujati podjetniške in kmetijske aktivnosti ter inovativna partnerstva za razvoj in ustvarjenje dodatnega vira dohodka s pomočjo novih lokalnih produktov in storitev

Specifični cilj

Spodbujanje podjetniške aktivnosti in inovativnih partnerstev ter razvoj in trženje lokalnih potencialov


Namen operacije

Statistična regija Pomurje kamor spadajo tudi območja občin Moravske Toplice, Murska Sobota, Rogašovci, Grad in Tišina spada med ekonomsko najbolj degradirana v Sloveniji. Zaradi pomanjkanja delovnih mest se sooča z visoko stopnjo brezposelnosti in nizkim BDP-jem na prebivalca. Na drugi strani zaradi raznolike kulturne dediščine ter obstoječih človeških virov, tradicionalnih znanj in veščin, obstaja veliko priložnosti in endogenih podjetniških potencialov za zagon manjših specializiranih dejavnosti, ki v navezavi s turizmom in ekološkim kmetijstvom ustvarjajo možnost nastanka  inovativnih idej, novih delovnih mest in trajnostno naravnanega gospodarstva. Eno izmed tovrstni priložnosti predstavlja Miki Muster, rojen Prekmurec, pionir slovenskega stripa, ki je pred 64 leti ustvaril lik Zvitorepca in drugih stripovskih junakov, ki danes predstavljajo slovensko kulturno dediščino. Inovativno projektno partnerstvo bo z uporabo stripovskih zgodb in likov iz teh zgodb razvilo nove inovativne produkte in storitve, ki bodo vplivala na razvoj novih delovnih mest na območju LAS Goričko. Namen operacije je slediti ciljem kohezijske politike (ustvarjanje novih delovnih mest, poslovna konkurenčnost, gospodarska rast, trajnostni razvoj in izboljšanje kakovosti življenja ljudi) na vseh področjih dela in s pomočjo kulture in z vključevanjem oseb ranljivih skupin (invalidi, Romi, mladi, brezposelni) ustvariti pogoje na področju kreativnega razvoja medgeneracijskega multikulturno-produkcijskega programa, primernega za izvajanje aktivnosti, ki so predvidene za večjo socialno vključevanje pripadnikov ranljivih skupin. Kultura je namreč ena najpomembnejših značilnosti človeka, je njegov svet, v njej se človek razvija in z njo se tudi razlikuje od drugih bitij. Kultura je ogledalo naših vrednot in našega sveta. Operacija bo razvila nove produkte in storitve z višjo dodano vrednostjo.  Ti bodo omogočali dodatni vir dohodka vključenim partnerjem in preko projektnih aktivnosti usmerjali ciljne skupine (romi, brezposelni, invalidi, mladi) k podjetniškemu udejstvovanju, kar bo vplivalo na zmanjšanje brezposelnosti na območju LAS Goričko. Operacija zagotavlja trajne rešitve, saj bo nabavljena oprema omogočala trženje novih produktov in izvajanje novih storitev na dolgi rok. Uspešen razvoj in trženje novih produktov in storitev preko novo razvitega poslovnega modela bo generiralo nadaljnji razvoj inovativnih produktov in širitev dejavnosti vključenih poslovnih subjektov v nadaljnjih letih. Ekološki pristop in upoštevani principi trajnostnega gospodarstva predstavljajo trajno rešitev problematike nastanka novih delovnih mest in hkratnega ustreznega ravnanja z okoljem. Operacija je pomembna za LAS Goričko saj prispeva k doseganju več ciljev in kazalnikov uspešnosti strategije lokalnega razvoja. Poleg neposredno ustvarjenega novega delovnega mesta, se bo preko izobraževalno-ozaveščevalnih dogodkov spodbujalo uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, samozaposlitve v okviru ekološkega kmetovanja in turistične dejavnosti. Kot primer dobre prakse bo inovativno partnerstvo Zvitorepec spodbuda ostalim subjektom na območju za povezovanje v podobne mreže ponudnikov s čimer se povečujejo dohodki in družbeno ekonomske koristi celotnega območja LAS Goričko 2020. Operacija je pomembna tudi  z vidika uvedbe inovacij in z okoljskega vidika, saj vpliva na manjše obremenitve okolja.


Cilj operacije

Občina Moravske Toplice in projektni partnerji bodo vzpostavili pogoje za potrebe razvoja širšega multikulturno-medgeneracijskega okolja za izvajanje podjetniških, kulturnih in turističnih aktivnosti ter oblikovali inovativno partnerstvo Zvitorepec preko katerega bodo razvili in tržili nove lokalne produkte in storitve, ki bodo omogočili nastanek in ustvarjanje novih delovnih mest. Partnerji se bodo horizontalno in vertikalno povezovali ter sodelovali pri razvoju nove tržne znamke »Zvitorepec se vrača domov« ter produktov in storitev, ki se bodo komplementarno dopolnjevali in povečevali sinergijske učinke med sodelujočimi partnerji, ostalimi subjekti na območju LAS Goričko in ciljnimi skupinami. S tem bodo izkoristili endogene potenciale območja LAS Goričko in z oblikovanjem novega poslovnega modela povečali podjetniško usmerjenost lokalnega prebivalstva in možnosti za ustvarjanje dodatnega vira dohodka. OBČINA MORAVSKE TOPLICE bo v osrednjem delu naselja Moravske Toplice sanirala obstoječe parkirne površine na delu parcele 3095/17 k.o. Moravci za potrebe prireditvenega prostora, ki bo služil za izvedbo nekaterih projektnih aktivnosti (predstave, razstave, delavnice) in Festivala »Zvitorepec se vrača domov«. Prav tako bo nabavila stojnice, ki bodo omogočile predstavitev partnerjev in ostale spremljajoče lokalne ponudbe ob izvedbi Festivala in ostalih dogodkov. RAZVOJ PODJETNIŠKIH IDEJ INVALIDOV-zavod za razvoj ustreznih delovnih programov, programov usposabljanja in zaposlovanja invalidnih in drugih brezposelnih oseb, Maribor, enota Martjanci (v nadaljevanju RAZVOJ Maribor, Enota Martjanci) bo v okviru operacije za potrebe izvedbe aktivnosti nabavil opremo (maskote likov iz zgodbe o Zvitorepcu) ter preko izvedbe predstav, razstav in delavnic sodeloval pri razvoju 3 novih  skupin produktov in storitev: Zvitorepčevi EKO izdelki (sokovi, namazi, zelišča, sadje, slaščice, itd.), Zvitorepčevi spominki (razglednice, lutke, maskote, igrače, itd.), Zvitorepčevi dogodki (organizacija dogodkov, pogostitve, itd).

Prav tako bo zavod  RAZVOJ Maribor, Enota Martjanci  v okviru operacije izvedel 16 izobraževalno-ozaveščevalnih dogodkov – 16 Zvitorepčevih EKO delavnic in sicer v naseljih Moravske Toplice, Bakovci, Sveti Jurij, Grad in Tišina (območje Občin Moravske Toplice, Murska Sobota, Rogašovci, Grad in Tišina) na temo razvoja EKO izdelkov, ki bodo spodbuda ciljnim skupinam in prebivalcem LAS Goričko za sodelovanje pri projektnih in spremljajočih aktivnostih s čimer se bo posredno generiral nastanek novih delovnih mest.  Zavod bo ves čas trajanja operacije in po njem vključeval invalidne in druge brezposelne osebe ter tako skrbel za njihovo poklicno rehabilitacijo. Poleg naštetih ranljivih družbenih skupin (invalidi, brezposelni) bodo v projektne vključeni tudi pripadniki romske manjšine, ki živijo na območju Občin Tišina, Murska Sobota in Rogašovci, ter predvsem otroci in mladi. Za namen uspešne izvedbe projektnih aktivnosti, razvoja in  komercializacije novih produktov in storitev ter širitev dejavnosti bo zavod  RAZVOJ Maribor, Enota Martjanci zaposlil eno osebo za polni delovni čas – organizator. GF inspiro, družba za celostno komuniciranje, d.o.o. bo v okviru operacije izvedel  širši segment trženjskih in promocijskih dejavnosti, ki bodo sam program projekta Zvitorepec se vrača domov približali lokalni skupnosti, ciljnim segmentom ter po zaključku operacije lansirali na trg nove lokalne turistične produkte in storitve, ki bodo omogočili nastanek novih delovnih mest za ranljive skupine. Oblikovana bo nova tržna znamka s celostno grafično podobo, izdelan promocijski material, izvedena celostna akcija odnosov z javnostmi in oblikovan nov poslovni model, ki bo vključeval integrirane nove lokalne in turistične produkte in storitve. OSNOVNE ŠOLE BAKOVCI, SVETI JURIJ, GRAD IN TIŠINA bodo v okviru operacije izvedle predstave s katerimi se bodo animirale ciljne skupine (otroci, mladi, starši, Romi), hkrati pa bodo sodelovali tudi pri organizaciji razstav in delavnic ter tako prispevali k izvedbi izobraževalno ozaveščevalnih dogodkov, ki bodo generator novih vsebin, programov, produktov in storitev. Zelo pomembno vlogo bodo šole imele tudi pri diseminaciji rezultatov operacije in prenosu znanja na širšem območju LAS Goričko. Dodatni novi atraktivni dogodki, zanimive zgodbe, novi produkti in storitve, izkoriščanje na območju prisotnih naravnih danosti, ekološkega kmetovanja, trajnostnega turizma, bodo projektni partnerji in sodelujoči subjekti povečali povpraševanje in možnosti ustvarjanja dodatnega vira dohodka širšemu krogu lokalnih gospodarskih subjektov. Na račun nastanka novih delovnih mest, povečane podjetniške aktivnosti, spodbujanja ciljnih skupin bo partnerstvo omogočilo generiranje novih razvojnih projektov s čimer bo vplivalo na izboljšanje socialno demografskih kazalnikov na celotnem območju LAS Goričko.


Kazalniki učinka

  • Število novo ustvarjenih delovnih mest (1)

  • Število novih lokalnih produktov in storitev (3)

  • Število inovativnih partnerstev (1)

  • Število izvedenih izobraževalnih / ozaveščevalnih aktivnosti (16)


Obdobje izvajanja operacije

 

 

 

Celotna vrednost operacije v EUR

Znesek sofinanciranja v EUR

108.694,23

 

 

Kontakt

Alojz Glavač, obcina@moravske-toplice.si, 02 538 15 13

KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
F:www.facebook.com/LASGoricko2020
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke