Novice LAS Goričko

Prispevek v oddaji Tednik o problematiki izvajanja programa CLLD v Sloveniji

Konec januarja je v oddaji Tednik bil objavljen prispevek o problemtiki izvajanja programa CLLD v Sloveniji in o birokratskih postopkih pri potrjevanju vlog za sofinanciranje operacij s pomočjo programa CLLD.
Celoten prispevek si lahko ogledate tukaj: http://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174516830

Obravnava vlog LAS Goričko 2020!

Kot smo že poročali LAS Goričko 2020 še pričakuje 9 odločb izdanih s strani Agencije RS za kmetijske trge in razovj podeželja za EKSRP ter 10 obvestil izdanih s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za ESRR.

V mesecu januarju in februarju 2018 smo pri LAS Goričko ...

LAS Goričko 2020 na delavnici o nadaljnem izvajanju ukrepa LEADER/CLLD

Dne 25. 1. 2018 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano za vse LAS organiziralo delavnico na temo nadaljnjega izvajanja ukrepa LEADER / CLLD. Udeležili smo se ga tudi predstavniki vodilnega partnerja LAS Goričko 2020. Na delavnici je bila predstavljena 3. spremembe Uredbe CLLD s strani ...
Območje LAS Goričko zajema 47,08% celotnega ozemlja Pomurja in 40,76% prebivalstva, ki živi na ozemlju Pomurske statistične regije. Zaradi kisle in slabo rodovitne prsti so razmere za poljedelstvo neugodne, zato je več možnosti za razvoj živinoreje in sadjarstva.
Vseh enajst občin, ki jih zajema območje LAS Goričko, so med seboj povezane in predstavljajo geografsko, zgodovinsko, prostorsko in upravno zaokroženo identiteto ter skupne razvojne interese. Povezane so tudi politično, zato danes številne razvojne in infrastrukturne probleme rešujejo skupaj in v tesnem medsebojnem sodelovanju. Skupno celotnemu območju LAS je tudi dobro razvito društveno življenje na podeželju.
Oskrbne in storitvene dejavnosti so na obravnavanem območju doživele znatno porast. Naselja razpolagajo z večino »urbanih funkcij«. Urbana središča imajo pošto, krajevni urad, sedež občinske uprave, osnovno šolo in vrtec, zdravstveno infrastrukturo (splošne ambulante, zdravstvene postaje, zobne ambulante, lekarne), dom starejših, zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu ter krajevne organizacije Rdečega križa. Na območju se nahaja tudi splošna bolnišnica Rakičan ter pet poslovnih območij, ki so komunalno opremljene.
Območje LAS Goričko opredeljuje prav tako visoka stopnja naravne ohranjenosti prostora. Značilno za območje je velika biotska raznovrstnost ter prisotnost redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, predvsem v območju Natura 2000, ki zajema 68,92% površine LAS Goričko. Del območja LAS sega tudi na območje ob Muri, ki je del zavarovanih območij v okviru Nature 2000. Območje obsega največji ohranjen kompleks habitatov poplavnih ravnic v Sloveniji in predstavlja eno izmed biotsko najbogatejših območij RS z velikim številom prisotnih redkih, nacionalno in mednarodno ogroženih habitatnih tipov in prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst. Na večjih območjih znotraj biosfernega območja so ohranjeni posebni tipi zgodovinske kulturne krajine. Ta območja ob pomembnih naravnih znamenitostih in biotski raznovrstnosti predstavljajo tudi izjemno kulturno dediščino. Tisočletna prisotnost človeka na tem območju je razlog za veliko število avtohtonih pasem domačih živali in sort gojenih kulturnih rastlin. Na območju LAS Goričko se nahaja tudi Zavarovano območje Krajinski park Goričko, ki se razprostira na ozemlju 11 občin. Tod je dosti močvirij in mokrotnih travnikov, čeprav je Goričko najbolj sušnata slovenska pokrajina.
Narava na območju LAS se še uspešno upira spremembam, ki jih prinaša človeška civilizacija. Eden od dokazov za to je najbolje ohranjena populacija vidra v Sloveniji. Ptice, drugod po Sloveniji redke, so zaradi neokrnjene narave razmeroma številne – naštetih je kar 175 vrst, od tega 3 mednarodno zelo pomembne. Tod živi množica dvoživk, potočnih piškurjev in potočnih rakov, vidra, številna divjad, 3 redke vrste netopirjev in številni mali sesalci. Najdemo tudi množico gob, približno tisoč vrst praprotnic pa tudi okrog 100 vrst z rdečega seznama redkih in ogroženih rastlinskih vrst Slovenije. Najbolj ohranjeni naravni ekosistem na območju LAS Goričko so gozdovi in logi ob Muri. Murska Sobota ima največ zelenih površin na prebivalca v Sloveniji. V središču mesta se nahaja mestni park, ki je eden najlepših ohranjenih grajskih parkov v Sloveniji in po številu drevnin spada med najbogatejše v Sloveniji, saj so v njem dvestoletni hrasti, gabri, jeseni, lipe…
Na območju LAS je bila narava radodarna z vodnimi viri, slatinskimi vrelci, termalno in zdravilno vodo, kar je v drugi polovici 20. stoletja omogočilo hiter razvoj zdraviliškega in t.i. wellnes turizma.
Drugače pa je območje LAS Goričko predel v Sloveniji z najmanj padavinami. V poletnih mesecih prevladuje suša, ki ima zlasti v kmetijstvu katastrofalne posledice, vremenske ujme pa iz leta v leto povzročajo vse večjo škodo.
Gospodarjenje z gozdovi in izkoriščanje surovinskih potencialov gozda na obravnavanem področju predstavlja pomembnejšo gospodarsko panogo, hkrati pa so gozdovi pomemben sestavni del ekosistema. Les se uporablja v različne namene, iščejo in uveljavljajo pa se tudi novi načini uporabe. V zadnjem času je ponovno v velikem porastu raba lesa v lesnih gradnjah, za opremo notranjosti objektov in tradicionalnih lesenih izdelkov. Pomembna je prav tako varovalna in socialna funkcija gozda, saj gozdovi v vse večjem obsegu služijo tudi rekreaciji, izobraževanju in turističnim aktivnostim. Poleg tega ima gozd tudi lovno gospodarsko ter nabiralniško vlogo.
Za območje LAS je značilna velika gostota cestnega omrežja, ki pa je v velikem delu v slabem stanju. Kritično točko v cestnem prometu predstavljajo tudi nevarni cestni odseki skozi naselja, kjer ni pločnikov in kolesarskih stez. Javni promet je relativno slabo razvit, tako da je v oddaljenih naseljih relativno redek, kar otežuje dnevne migracije, posledica tega je povečanje osebnega prometa, kar povečuje negativne vplive na okolje. Na območju je tudi železniška proga Murska Sobota – Hodoš – Madžarska, ki je primarno namenjena tovornemu prometu, po progi pa vozijo tudi mednarodni potniški in domači vlaki. Pri Murski Soboti je prav tako športno letališče Rakičan, dobro osnovo za razvoj rekreacijskega turizma pa predstavljajo že obstoječe kolesarske in pohodne poti.
Kar se tiče vodovodne infrastrukture, je glavna pomanjkljivost za celotno vodovodno omrežje, da je zgrajeno iz azbestno – cementnih cevovodov in v veliki meri že dotrajano. Zato so okvare pogoste in vodne izgube precejšnje, prav tako pa so lokalni viri pogosto obremenjeni z nitrati in pesticidi. Da bi se pa izboljšala kakovost pitne vode, se je na področju LAS izvedel projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B, ki povezuje vseh 11 občin LAS-a. Predmet investicije je izgradnja vodovodnega sistema, ki bo vzpostavil enovit sistem oskrbe s pitno vodo. Na območju LAS-a je izgrajen tudi kanalizacijski sistem in čistilne naprave, a je območje kljub temu daleč pod državnim povprečjem. Do sedaj je bilo izgrajenih pribl. 369km kanalizacijskega omrežja in 18 čistilnih naprav. Na področju neizgrajenega kanalizacijskega omrežja pa prebivalstvo rešuje problem odvajanja odpadnih voda individualno in največkrat nestrokovno ter neustrezno, kar vodi do dodatnega onesnaževanja okolja.
Tudi podzemna voda je močno obremenjena z onesnaženostjo. Vsebnost pesticidov se z leti zmanjšuje, zaskrbljujoča pa ostaja gibanje vsebnosti nitratov, ki ponekod še vedno narašča. Vsaka nekontrolirana in pretirana velika količina vnosa onesnaževal na tla ali v površinske vode se zelo hitro pokaže v obliki onesnaženosti podzemne vode. Glavni viri, ki obremenjujejo vode v Pomurju, so kmetijstvo, industrija, poselitev in promet. Drugi onesnaževalci so še nerešeno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, industrija, odlagališča ter komunalne čistilne naprave. Leta 2011 je z namenom opravljanja gospodarske javne službe predelave in odlaganja odpadkov ter upravljanja s centrom za ravnanje z odpadki Puconci bilo ustanovljeno podjetje CEROP j.p.. Vse občine na območju imajo tako urejeno zbiranje odpadkov, ki se praviloma ločujejo že pri izvoru oz. pri povzročitelju. Po vaseh so urejeni tudi manjši ekološki otoki, vendar prebivalstvo dosledno še vedno ne upošteva ločevanja odpadkov. Problem glede odpadkov je predvsem v tem, da se še vedno veliko odpadkov znajde v naravi, na mestih za ločeno zbiranje se odpadki ne odlagajo pravilno oz. se pomešajo, veliko neprimernih odpadkov pa se znajde tudi v kontejnerjih na pokopališčih.
Območje LAS razpolaga tudi s sorazmerno visokim potencialom endogenih potencialov obnovljivih virov energije, med katerimi je zelo pomembna sončna energija, biomasa (predvsem lesna biomasa) ter geotermalna energija. Za izboljšanje stanja okolja območja LAS je v prihodnje nujno potrebno tudi zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Nekatere občine so že pristopile h Konvenciji županov in pripravile ter sprejele občinske strateške dokumente pod imenom Akcijski načrt za trajnostno energijo – SEAP, s predpostavko, da bodo znižale CO₂ emisije do leta 2020 za najmanj 20%. Sama energetska učinkovitost na območju LAS trenutno ni na dovolj visokem nivoju, se pravi da obstaja velik potencial za znižanje rabe energije preko različnih izobraževanj na temo varovanja okolja in ohranjanja narave preko varčevanja z energijo in nižanjem količin ter sortiranjem odpadkov. Energetika pomeni tudi velik izziv v prihodnje zaradi potenciala, ki obstaja v povezavi z drugimi sektorji, saj imajo rešitve na energetskem nivoju širše učinke in dodano vrednost. Pri tem je potrebno nameniti tudi pozornost inovativnim pristopom v povezavi s podjetništvom za pripravo novih tehnologij. Eden od ključnih problemov današnjih časov pa je tudi energetska revščina, ki je prisotna tudi na območju LAS. To pomeni pomanjkanje sredstev za osnovne energetske potrebe gospodinjstev. Razlog so nizki prihodki, neučinkovitost stanovanjskih stavb, visoka cena energije, vse to pa negativno vpliva na duševno in fizično zdravje posameznika in na samo okolje.

KONTAKT

Vodilni partner LAS:
Bistra hiša Martjanci
Martjanci 36
9221 Martjanci

T: +386 (0)2 53 81 664
E: info@smarthouse.si
W: www.bistrahisa.si
 POVEZAVE

LAS Goričko 2007-2013
Katalog izvedenih projektov
2007-2013

www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/
PRIJAVA NA E-NOVICE

Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na naše e-novice >
Za vsebino je odgovorna LAS Goričko 2020, ki jo zastopa vodilni partner Bistra hiša Martjanci. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
 
                                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke